Обрати сторінку

НДР 0116U002521

«Поліоксомолібдати та поліоксовольфрамати з одно-, дво- та тризарядними катіонами металів для створення новітніх матеріалів»

 

Монографії та розділи монографій:

Бібліографічний опис Анотація українською мовою Анотація мовою оригіналу
Borysova K.V., Getman E.I. Chapter 48. Sol-gel Synthesis and Conductivity NaLn9(SiO4)6O2 // In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds) Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications. NANO 2016. Springer Proceedings in Physics. – Springer, Cham. – 2017. – Vol. 195. – Р. 631-637. (SCOPUS) https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-56422-7_48 Силікати рідкісноземельних елементів (РЗЕ), що мають структуру апатиту, можуть знайти практичне використання в якості твердих електролітів. Відомо, що за середніх температур їхня аніонна провідність більша, ніж у модифікованого цирконію діоксиду. Але для їх синтезу та спікання потрібні високі температури (близько 1300 °С та 1750 °С, відповідно), тому існує зацікавленість у вивченні подвійного натрію–РЗЕ силікату, що вимагає набагато менших температур Silicates of the rare earth elements (REEs) having a structure of apatite may find practical use as solid electrolytes. It is known that at average temperatures their anionic conductivity is greater than that of modified zirconium dioxide. But their synthesis and sintering require high temperatures (about 1300 °C and 1750 °C, respectively), so there is interest in the study of double sodium silicate REE that require much lower temperatures

Підручники, навчальні посібники України, словники, довідники:

Бібліографічний опис

Анотація українською мовою

Будова атома та періодичність: навчальний посібник (для студентів хімічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки «Хімія»); видання друге / укладачі: С.А. Неділько, Г.М. Розанцев, С.В. Радіо. ― К.: ЦП «Компринт», 2017. ― 162 с. (10,5 ум.-д. а.) У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал для вивчення загального курсу «Будова атома та періодичний закон». Наведено приклади розв’язання розрахункових задач різних типів із застосуванням знань періодичного закону та основ квантової механіки, теоретичних питань для самопідготовки студентів до складання модульного контролю, а також варіанти індивідуальних завдань для самостійного розв’язування.

Для студентів хімічного факультету СО «Бакалавр» напряму підготовки «Хімія», аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Посібник можна використовувати під час вивчення курсів «Основи хімії», «Загальна хімія», «Теоретична неорганічна хімія», «Методологічні проблеми хімії» тощо. Матеріал посібника буде у нагоді учням старших класів і ліцеїв із поглибленим вивченням хімії при підготовці до всеукраїнських і міжнародних олімпіад і конкурсів із хімії.

Координаційна хімія. Номенклатура, ізомерія і будова: навчальний посібник / Г.М. Розанцев, С.В. Радіо, Н.І. Гумерова, К.В. Борисова, К.В. Єрошина. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – 102 с. (5,92 ум.-д. а.) У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал до курсу «Координаційна хімія», що стосується основних понять номенклатури, ізомерії та будови комплексних сполук. У першу чергу матеріал розроблено для студентів, які навчаються за спеціальністю «Хімія» денної і заочної форми навчання, та аспірантів хімічних спеціальностей, які прагнуть вивчити або поглибити теоретичні знання з координаційної хімії. Посібник може бути корисним для науковців та інженерно-технічних фахівців-хіміків.
р-Елементи VIIIVII груп: навчально-методичний посібник з курсу «Неорганічна хімія» (для студентів спеціальності «Хімія») / Г. М. Розанцев, С. В. Радіо, К. В. Борисова, Н. І. Гумерова, А. С. Князєва. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – 95 с. (3 ум.-д. а.) У навчально-методичному посібнику детально викладено сучасні уявлення про способи добування, застосування, а також про фізичні та хімічні властивості простих речовин та основних класів сполук, що дає змогу повною мірою пізнати їхнє різноманіття. У посібнику містяться питання та рекомендації для вивчення теоретичного матеріалу, лабораторний практикум і завдання для самостійної роботи студентів. Посібник призначений для аудиторної роботи і самостійного освоєння студентами теоретичного курсу «Неорганічна хімія» та складений відповідно до навчальної програми.

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук). Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук). Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

 

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії

Анотація українською мовою

Гетьман Е.И., Радио С.В. Энергии смешения (параметры взаимодействия) и температуры распада в твердых растворах монацитов редкоземельных элементов состава La1–xLnxPO4 // Неорганические материалы. – 2017. – Т. 53, № 7. – С. 732-736.
Get’man E.I., Radio S.V. Mixing Energies (Interaction Parameters) and Decomposition Temperatures in Solid Solutions of Monazites of Rare Earth Elements with Structure La1–xLnxPO4 // Inorganic Materials. – 2017. – Vol. 53, No. 7. – P. 718-721.
https://link.springer.com/article/10.1134/S0020168517070044
У рамках кристалоенергетичної теорії ізоморфних заміщень розраховано енергії змішування (параметри взаємодії) твердих розчинів в ортофосфатах La1–xLnxPO4 рідкісноземельних елементів (РЗЕ) зі структурою монациту. Їх величини, а також вклади в енергію змішування, які зумовлені відмінністю в розмірах структурних одиниць, що заміщуються, і в ступенях іонності хімічного зв’язку в ряду лантанідів від Ce до Dy, закономірно зростають. Відповідно відбувається і збільшення критичних температур розпаду (стабільності) твердих розчинів. Це узгоджується з раніше отриманими результатами Ab initio квантовохімічних розрахунків.
Розанцев Г.М., Гумерова Н.И., Марийчак А.Ю., Усачов О.М., Радио С.В. Вторичная периодичность характеристических полос поглощения в ИК-спектрах гетерополигексавольфрамоникелатов(ІІ) лантанидов // Вопросы химии и химической технологии. – 2017. – № 3 (112). – С. 25–32.

http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/3/Rozantsev.pdf

Визначені умови синтезу та одержані 14 нових гетерополігексавольфрамонікелатів(II) лантанідів Ln4[Ni(OH)6W6O18]3∙nH2O (Ln=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) із розчинів системи Ni2+–WO42––H+–H2O (ν(Ni2+):ν(WO42–):ν(H+)=1:6:6). Методом ІЧ–спектроскопічного аналізу показано, що ІЧ-спектри усіх солей в області коливань Вольфрам–Оксиген (400–1000 см–1) мають однаковий вид й аніони в отриманих солях відносяться до структури Андерсона [Ni(OH)6W6O18]4–. Встановлено, що положення смуги поглинання, що відповідає валентним коливанням зв’язку W=O для ряду солей Ln4[Ni(OH)6W6O18]3·nH2O майже не змінюється (949–952 см–1). У той час як положення смуг поглинання валентних коливань у місткових фрагментах W–O–W в областях 660–673 см–1 та 876–886 см–1 змінюються в більшому ступені й залежать від порядкового номера лантаніду практично лінійно. Показано, що на залежностях смуг поглинання в спектрах гетерополігексавольфрамонікелатів(II) лантанідів від значення мультиплетності (S), кутового (J) та орбітального (L) моментів спостерігається вторинна періодичність.
Марийчак А.Ю., Розанцев Г.М., Радио С.В. Синтез и исследование гетерополидекавольфрамосамаратов(ІІІ) с анионом со структурой Пикока–Уикли // Вопросы химии и химической технологии. – 2017. – № 6 (115). – С. 23–31.

http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Mariichak.pdf

Визначено умови синтезу середньої солі натрію гетерополідекавольфрамосамарату(ІІІ) Na9[Sm(W5O18)2]·30H2O (Z=0,80) та кислих солей з гетерополідекавольфрамосамарат(ІІІ)-аніоном Na7H2[Sm(W5O18)2]·24H2O (Z=0,90) й Na5Н4[Sm(W5O18)2]·17H2O (Z=1,00) з підкислених до Z=ν(H+)/ν(WO42–)=0,80–1,20 водних розчинів натрію вольфрамату зі співвідношенням ν(Sm):ν(W)=1:10 під час додавання ацетону. Методом ІЧ–спектроскопічного аналізу показано приналежність гетерополіаніону в виділених солях до структури Пікока–Уіклі. Методом скануючої електронної мікроскопії доведено однофазність Na9[Sm(W5O18)2]·30H2O і встановлено, що розмір зерен солі знаходиться в межах 250–550 нм. Методом ДТА вивчено процес термічного розкладання солі й методом РФА встановлено, що повне розкладання супроводжується кристалізацією фаз Na2W2O7 і Na0,5Sm0,5WO4. Рентгенофазним аналізом продуктів термолізу Na9[Sm(W5O18)2]∙30H2O, Na7H2[Sm(W5O18)2]·24H2O та Na5Н4[Sm(W5O18)2]·17H2O за зменшенням відносної інтенсивності ліній, які відповідають фазі Na2W2O7, підтверджено зменшення кількості Na(І) у складі синтезованих солей. Встановлено, що граничною кислотністю, за якої є можливим виділення солей з гетерополіаніоном зі структурою Пікока-Уіклі та Sm-гетероатомом, є Z=1,10.
Игнатьева В.В., Вавилова С.М., Розанцев Г.М. Термодинамическая вероятность процессов комплексообразования в растворах поливольфрматотербиатов // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2017. – Т. 19, № 2. – C. 205–214.

http://www.kcmf.vsu.ru/resources/t_19_2_2017_007.pdf

Методом рН-потенціометрії за 25±0.1°С досліджено взаємодію в системі TbW10O369– – H+(OH) – H2O (C(TbW10О369–)= 1∙10–3 моль/л), підібрано модель, що описує рівноважні процеси в кислій і лужній областях. Розраховано логарифми концентраційних і термодинамічних констант, значення енергії Гіббса процесів, цо перебігають із мономерними іонами, і стандартні значення енергії Гіббса утворення (∆G0утв.) гетерополіаніонів HnTbW10O36(9–n)– та HmTbW5O18(3–m)–. Побудовано діаграми розподілу іонів у водних розчинах і запропоновано послідовно-паралельну схему іонних переходів, термодинамічну імовірність яких оцінено розрахунком величин вільної енергії Гіббса даних процесів.
Get’man E.I., Ignatov A.V., Prisedsky V.V., Borysova K.V. Complete and limited substitution of rare-earth elements in apatite silicates La(9–x)Lnx(SiO4)6O1.5 // Solid State Sciences. – 2018. – Vol. 76. – P. 8–14.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1293255817307070

Ізоморфне заміщення лантану в твердих розчинах силікату зі структурою апатиту La9–xLnx(SiO4)6O1.5 на менші рідкісноземельні елементи (РЗЕ, Ln = Nd, Eu, Gd, Ho, Tm и Yb) досліджено з використанням рентгенівської порошкової дифракції з використанням алгоритму Rietveld для встановлення структури, скануючої електронної мікроскопії та енергодисперсійного рентгенівського мікроаналізу. Однофазні зразки було одержано твердофазним синтезом за температури 1200°С з використанням у якості реактанту аморфного нанопорошку SiO2 (10–40 нм). Зі збільшенням атомного номера Ln повна розіинність 0 ≤ x ≤ 9, знайдена для систем із Ln = Nd, Eu, Gd та Ho, змінюється на обмежену для Ln = Tm (0 ≤ x <1,5) та Yb (0 ≤ x <1). Розподіл La менших Ln за двома структурно незалежними катіонними позиціями близький до статистичного. В обох катіонних поліедрах Ln(1)O9 та Ln(2)О7 довжини зв’язків Ln–O зменшуються з x, за виключенням найдовших зв’язків Ln(1)–O(3) й Ln(2)–O(1), які дещо збільшуються. Експериментальні результати за границями заміщення узгоджуються зі значеннями енергії змішування й критичною температурою взаєморозчинності.
Марийчак А.Ю., Розанцев Г.М., Радио С.В. Синтез, ИК–спектроскопический анализ и микроморфология поверхности Се(III) и Ce(IV)-содержащих гетерополивольфраматов с анионом со структурой Пикока-Уикли // Вісник Одеського національного університету. Хімія. – 2017. – Т. 22, № 3 (63). – С. 42–52.

http://heraldchem.onu.edu.ua/article/view/109388/108358

http://dx.doi.org/10.18524/2304-0947.2017.3(63).109388

Встановлено відмінності в умовах синтезу гетерополісполук Na9[CeIII(W5O18)2]·28H2O та Na6Н2[CeIV(W5O18)2]·30H2O із підкисленого водного розчину натрію вольфрамату. Методом ІЧ–спектроскопії встановлено приналежність аніонів у складі солей до структури Пікока–Уіклі й показано, що у випадку наявності Ce(IV) спостерігається зміщення (10–30 см–1) як деформаційних, так і валентних мостикових коливань у структурі [СеIV(W5O18)2]8– порівняно з [СеIII(W5O18)2]9–. Методом скануючої електронної мікроскопії встановлено однофазність одержаних солей і показано різницю в мікроморфології та розмірі частинок Na6H2[CeIV(W5O18)2]·30H2O (d = 200–400 нм) та Na9[СеIII(W5O18)2]·28H2О (d < 2.5 мкм).
Розанцев Г.М., Ерошина Е.В., Марийчак А.Ю., Радио С.В. Синтез паравольфрамата Б цинка // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Хімічні науки. – 2017. – № 1. – С. 32–37.

http://jvestnik-chemistry.donnu.edu.ua/article/view/4962/4996

З підкисленого до Z=ν(H+)/ν(WO42–)=1,29 розчину системи Na2WO4—HNO3—ZnSO4—H2O дією ацетону (відношення вода : ацетон = 1 : 1) виділено білий кристалічний осад цинку паравольфрамату Б Zn5[W12O40(ОН)2]∙35H2O. Методом ІЧ-спектроскопії встановлено, що положення максимумів поглинання валентних коливань у каркасі W―O―W надійно узгоджуються із раніше визначеними для солей із аніоном паравольфрамату Б і різними катіонами, будову яких установлено методом рентгеноструктурного аналізу. Встановлено, що утворення індивідуального цинку паравольфрамату Б не відбувається в розчині за Z=1,17, при цьому в результаті висолювання ацетоном осаджується тверда фаза, що містить до 10 % сульфат-аніону.

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.
 

Повні дані про публікації

1. Mariichak O.Yu., Baumer V.N., Rozantsev G.M., Radio S.V. Ln-Containing Heteropoly Tungstates With Peacock–Weakley Anion: Synthesis And Crystal Structure Of Isostructural Salts Na9[Ln(W5O18)2]·35H2O (Ln=Gd, Er) // Open Readings 2017. 60th International Conference for Students of Physics and Natural Sciences. March 14-17, 2017. Vilnius, LITHUANIA. Programme and Abstracts. – P. 153.
2. Mariichak O.Yu., Arzamastseva T.O., Kapitanov I.V., Karpichev Ye., Rozantsev G.M., Radio S.V. Ce-Containing Polyoxotungstates: Synthesis, FTIR Spectroscopy, And Surface Micromorphology // Open Readings 2017. 60th International Conference for Students of Physics and Natural Sciences. March 14-17, 2017. Vilnius, LITHUANIA. Programme and Abstracts. – P. 155.
3. Иванцова Э.С., Зюбрицкая Ю.И., Гумерова Н.И., Радио С.В., Розанцев Г.М. Фазообразование в системе Ni2+K2WO4H+(Z = 1,00) ‒ H2O // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2017): збірник тез доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю, 27–29 березня 2017 р., м. Вінниця / Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. – С. 85.
4. Гетьман Є.І., Борисова К.В., Кашуба А.І., Шульжук Б.В. Одержання і вивчення NaGd9(SiO4)6O2 // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2017): збірник тез доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю, 27–29 березня 2017 р., м. Вінниця / Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. – С. 89.
5. Марійчак О.Ю., Баумер В.М., Радіо С.В. Кристалічна структура солі калію з аніоном паравольфрамату Б, K10[W12O40(ОН)2]∙13H2O // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2017): збірник тез доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю, 27–29 березня 2017 р., м. Вінниця / Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. – С. 94.
6. Усачев О.М., Сергеев А.М., Гумерова Н.И., Радио С.В., Розанцев Г.М. Вторичная периодичность характеристических полос поглощения в ИК-спектрах гетерополигексавольфрамоникелатов(ІІ) лантанидов // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2017): збірник тез доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю, 27–29 березня 2017 р., м. Вінниця / Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. – С. 105.
7. Гетьман Е.И., Чебышев К.А., Пасечник Л.В., Борисова Е.В., Селикова Н.И., Арданова Л.И., Радио С.В. Влияние изоморфных замещений на состав, кристаллическую структуру, дефектность и электропроводность керамики некоторых твердых электролитов // Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (17-18 травня 2017 р.). Матеріали конференції. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка. – С. 55-56.
8. Радіо С.В., Марійчак О.Ю., Єрошина К.В., Розанцев Г.М. Синтез солей із аніоном паравольфрамату б та гетерополісполук з аніоном зі структурою Пікока-Уіклі з водних розчинів Х3+WO42–H+H2O (Х = Y, Gd, Er) // Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (17-18 травня 2017 р.). Матеріали конференції. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка. – С. 113–114.
9. Борисова К.В., Кашуба А.І., Шульжук Б.В., Гетьман Є.І. Подвійні силікати рідкісноземельних елементів зі структурою апатиту // Матеріали наукової конференції Донецького національного університету імені Василя Стуса за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. –Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – C. 175-176.
10. Гетьман Є.І., Радіо С.В. Прогнозування енергії змішування та температур розпаду твердих розчинів складу La1–xLnxPO4 // Матеріали наукової конференції Донецького національного університету імені Василя Стуса за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. –Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – C. 175-176.
11. Марійчак О.Ю., Розанцев Г.М., Радіо С.В. Натрію гетерополідекавольфрамоєвропіат(ІІІ): синтез, ІЧ-спектроскопічний аналіз, мікроморфологія поверхні // Матеріали наукової конференції Донецького національного університету імені Василя Стуса за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. –Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – C. 184.
12. Розанцев Г.М., Гумерова Н.І., Іванцова Е.С., Усачов О.М., Зюбрицька Ю.І., Радіо С.В. Гетерополігексавольфрамонікелати(ІІ) рідкісноземельних елементів з аніоном структури Андерсона та їх термоліз // Матеріали наукової конференції Донецького національного університету імені Василя Стуса за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2.–Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – C. 186.
13. Марійчак О., Ліціс О., Баумер В., Розанцев Г., Радіо С. Фазоутворення в системах A+–Y3+–WO42––H+–H2O (A+ = K+, NH4+) та M2+–Y3+–WO42––H+–H2O (M2+ = Mg2+, Zn2+) // Збірник наукових праць: XVІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2017» (Львів, 28-31 травня 2017 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. Н40.
14. Mariichak O.Yu., Rozantsev G.M., Radio S.V. La-Containing Heteropoly Tungstate With Peacock–Weakley Anion: Synthesis Of Na9[La(W5O18)2]·nH2O From Aqueous And Aqueous-Organic Media // IXth International Chemistry Conference «Kyiv-Toulouse» dedicated to the 100th anniversary of Fedir Babichev, 4-9 June 2017, Kyiv (Ukraine). – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, – P. 213.
15. Poimanova E., Radio S., Medved A., Kretova E., Belousova E., Panyushkin V. Synthesis and crystal structure of new decatungstates of cobalt(II), barium(II) and nickel (II) // 27th International Chugaev Conference on Coordination Chemistry and 4th Conference-School for Young Researchers «Physicochemical Methods in Coordination Chemistry», October 2-6, 2017, N. Novgorod, Russia. Book of Abstracts. – P. P225.
16. Mariichak O., Shevchenko M., Rozantsev G., Radio S. Pr-, Nd-, and EuContaining Heteropoly Tungstates With PeacockWeakley Anion: Synthesis From AqueousAcetone Media, FTIR Spectroscopy, and Surface Micromorphology // VІI Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus”, 23-25 листопада 2017 р., Львів / Матеріали. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних у мегабайтах 25,7 Мб. – C. 109–110.

Описи отриманих патентів (з веб-адресою електронної версії).
 

1. Пат. 114285. Спосіб одержання кремнієвих оксіапатитів натрію та рідкісноземельних металів. Гетьман Є.І., Пасічник Л.В., Борисова К.В., Чебишев К.О., Радіо С.В. (Україна) Заявка № u2016 07529 від 11.07.2016, МПК (2006) C01D 7/00, C01B 33/00, C01B 33/20 (2006.01), дата публікації 10.03.2017, Бюл. № 5. – 4 с.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=232971&chapter=description

2. Пат. 121322. Спосіб одержання лантаноїд(ІІІ)-вмісних поліоксовольфраматів. Марійчак О.Ю., Розанцев Г.М., Радіо С.В. (Україна) Заявка № u2017 07269 від 10.07.2017, МПК (2017.01) C01G 41/00, C30B 29/32 (2006.01), дата публікації 27.11.2017, Бюл. № 22. – 5 с.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=241825&chapter=description