Обрати сторінку

НДР 0117U002361

«Протон-спряжений перенос електрона в гомолітичних реакціях фенолів у водних і водно-органічних середовищах»

 

Підручники, навчальні посібники України, словники, довідники:

Бібліографічний опис Анотація українською мовою
Кущ О.В., Одарюк В.В., Степаненко Г.М., Душенко О.І. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу «Радикальні реакції в клітині». – Вінниця, 2017. – 52 с. Посібник містить методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Радикальні реакції у клітині».

Призначено для аудиторної та самостійної роботи студентів.

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук). Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук). Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії

Анотація українською мовою

1. Kalinichenko E.A., Kalinichenko A.V., Odaryuk I.D., Kanibolotskaya L.V., Shendrik A.N.

Emitters of chemiluminescence occurring during autoxidation of substituted hydroquinones in water. Russian Journal of General Chemistry, 2017. 87 (7), pp. 1476-1480.

https://link.springer.com/article/10.1134/S1070363217070052

 

Розроблено математичний метод обробки визначення спектральних параметрів емітерів хемілюмінесценції при автоокисненні фенольних сполук у водно-лужних середовищах. Продемонстровано наявність одного емітера люмінесценції (відповідного п-бензохінону в триплетному стані) в системі гідрохінону-кисень-вода. Отримані спектри емітерів.
2. Кравченко М., Кублінська І., Лесишина Ю., Рябошапко О. P-вітамінна активність грибного порошку шиїтаке. Технічні науки та технології : науковий журнал. Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. Т. 38, № 2 (8). С. 172–178.

http://tst.stu.cn.ua/articles/1499864995630.pdf

В роботі описано результати якісного виявлення флавонових речовин у порошку грибів шиїтаке вирощених в Україні. Проведено екстрагування грибного порошку з шиїтаке (Lentinus edodes) з подальшим дослідженням його Р-вітамінної активності. Встановлено, що в складі етанольних екстрактів грибів шиїтаке, культивованих в Україні, містяться фенольні сполуки. Вихід екстрактивних речовин з грибів при застосуванні як екстрагенту 70%-ого водного розчину етанолу в 2 рази вищій, ніж при застосуванні 96%-ого етанолу. 70%-вий етанольний екстракт містить фенольні сполуки подібні за структурою до флавоноїду кверцетину.
3. Компанець М., Камєнєва Т., Зосенко О., Крилов І., Шендрик О. Активність 3-(гідроксиіміно)пентан-2,4-діону в реакціях з радикалами. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Серія хімічні науки, 2017. Т. XLVIII. C. 119–127

http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/ntsh/2017/NTSh_Chemiya_2017.pdf

Синтезовано ізонітрозокетон 3-(гідроксиіміно)пентан-2,4-діон (ГІПД) за реакцією нітрозування ацетилацетону. Методом ЕПР-спектроскопії підтверджено утворення стабільного діацетиліміноксильного радикала в процесі окиснення ГІПД йодбензол діацетатом PhI(OAc)2 в оцтовій кислоті. У спектрі ЕПР простежується триплет з інтенсивностями ліній 1:1:1 через взаємодію спіну неспареного електрона зі спіном ядра атома азоту. Досліджено антирадикальну активність ГІПД в реакції з дифенілпікрилгідразилом (dpph) методом UV/VIS-спектроскопії. Зіставленням величини ЕС50 (концентрація антиоксиданта, за якої відбувається знебарвлення вихідного розчину dpph на 50 %) для оксиму та стандарту аскорбінової кислоти показано, що 3-(гідроксиіміно)пентан-2,4-діон проявляє низьку антирадикальну активність. Показано, що в процесах рідиннофазного ініційованого окиснення ізопропилбензолу та бензилового спирту ГІПД проявляє себе як слабкий інгібітор. Визначено константи швидкості реакції обриву ланцюгів пероксирадикалами субстратів на молекулах ГІПД.
4. Одарюк В.В., Зосенко О.О., Каніболоцька Л.В., Сігаєва Г.К., Шендрик О.М. Новий підхід до визначення антирадикальної ємності поліфенолів в реакції з катіон-радикалом 2,2′-азинобіс(3-етилбензтіазолін-6-сульфонової кислоти). Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки, 2017. Т. 1, № 1. С. 25–31.

http://jvestnik-chemistry.donnu.edu.ua/article/view/4961

Запропонований підхід до визначення стехіометричного коефіцієнту інгібування фенольними антиоксидантами в реакції з катіон-радикалом 2,2-азинобіс(3-етилбензтіазолін-6-сульфонової кислоти) (ABTS•+), що дозволяє виключити вплив продуктів перетворення антиоксиданту на показник антирадикальної здатності. Висока антирадикальна здатність похідних дигідроксифенілтіазолу (ДФТ) в реакції з ABTS•+ обумовлена впливом продуктів перетворення ДФТ. Обговорюється механізм процесу
5. Лаховець К.М., Цяпало О.С., Лесишина Ю.О., Шендрик О.М., Фрасинюк М.С.. Каталізоване лакказою Trametes Versicolor окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки, 2017. Т. 1, № 1. С. 38–43.

http://jvestnik-chemistry.donnu.edu.ua/article/view/4963

Досліджено кінетику ферментативної реакції лакказного окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину, гідрохінону та кверцетину молекулярним киснем у сумішах води з диметилсульфоксидом (ДМСО) як добавки, що збільшує розчинність фенольних сполук. ДМСО дещо пригнічує активність лаккази, але не інгібує процес. З отриманих кінетичних даних випливає, що 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарин, у порівнянні з гідрохіноном та кверцетином, є більш активним субстратом ферментативного відновлення молекулярного кисню. Це свідчить про перспективність використання похідних кумарину як сполук з потенційно високою медіаторною властивістю в реакціях переносу електрона на молекулярний кисень від молекул органічних субстратів.

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

Повні дані про публікації

Публікації у матеріалах конференцій:

1. Tsyapalo O.S., Lakhovets K.M., Lesyshyna Yu.O., Shendryk O.M. Activity of laccase from Trametes versicolor in aqueous-organic media. Materials of reports and performances. IXth Inter-national conference in chemistry “Kyiv-Toulouse” (ICKT-9), Kyiv, 4–9 June, 2017. P. 261.

2. Odariuk V.V., Shendryk O.M. Novel antioxidants – 4-(3`,4`-dihydroxy-phenyl)thiazole derivatives. Materials of reports and performances. IXth Inter-national conference in chemistry “Kyiv-Toulouse” (ICKT-9), Kyiv, 4–9 June, 2017. P. 254.

3. Зосенко О., Компанець М., Тетяна Камєнєва, Олександр Шендрик. Активність 3-(гідроксиіміно)пентан-2,4-діону в реакціях з радикалами. XVI наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2017». 28 – 31 травня 2017 р.: зб. наук. праць, Львів, 2017. Ф15

4. Компанець М.О., Гордєєва І.О., Зосенко О.О., Шендрик О.М., Кущ О.В., Опейда Й.О. Синтез 1,3-дигідрокси-2н-бензімідазол-2-ону та генерування нітроксильного радикала. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 45.

5. Зосенко О.О., Компанець М.О., Камєнєва Т.М., Панаріна Ю.О., Шендрик О.М. 3-(гідроксиіміно)пентан-2,4-діон в радикальних реакціях. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 46.

6. Лаховець К.М., Цяпало О.С., Лесишина Ю.О., Фрасинюк М.С., Шендрик О.М. Каталізоване лакказою Trametes versicolor окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 47.

7. Плешингер Т.С., Бураков І.М., Цяпало О.С., Лесишина Ю.О., Шендрик О.М. Активність 2,2-азино-біс(3-етилбензтіазолін-6-сульфонової) кислоти як медіатора лаккази Trametes versicolor. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 51.

8. Рябошапко О.Л., Лесишина Ю.О., Цяпало О.С., Кублинська І.А. Фенольні сполуки етанольних екстрактів грибів Lentinus edodes. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 52.

9. Степаненко Г.М., Андрєєв О.В., Літвінов Ю.Є., Компанець М.О., Кущ О.В., Опейда Й.О. Спонтанний розпад фталімід-N-оксильних радикалів різної структури. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 53.

10. Володченко И.И., Лесишина Ю.О. Антирадикальная активность экстракта зверобоя, полученного в среде субкритической воды и методом мацерации. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 149.

11. Калініченко Є.О., Каніболоцька Л.В., Шендрик О.М. Емітери світіння при автоокисненні метил- та хлорпохідних гідрохінону. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 157.

12. Прищеп М. М., Лесишина Ю.О., Фрасинюк М.С., Шендрик О.М. Антиоксидантні властивості 7,8-діокси-4-оксиметилкумарину. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 175.

13. Зосенко О.О., Гордєєва І.О., Кущ О.В. Антиоксидантна активність 3 (гідроксиіміно)пентан-2,4-діону в реакціях з радикалами. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. С. 180-181.

14. Копил О.Е., Лесишина Ю.О., Цяпало О.С., Кублинська І.А. Якісний і кількісний склад етанольних екстрактів грибів Flammulina velutipe. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. С. 183.

15. Цяпало О.С., Лесишина Ю.О., Шендрик О.М. Вплив середовища на каталітичну активність лаккази Trametes versicolor. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. С. 187.