Обрати сторінку

НДР 0117U002360

«Cпектральні та транспортні властивості металооксидних сполук з елементами перехідних груп»

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук). Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук). Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії Анотація українською мовою
1. Zubov E., Pashchenko A., Nedelko N., Radelytskiy I., Dyakonov K., Krzyżewski A., Ślawska-Waniewska A., Dyakonov V., Szymczak H.  Magnetic and magnetocaloric properties of the La0.9–xAgxMn1.1O3 compounds. Физика низких температур. 2017. Т. 43, № 10. С. 1493-1499.

http://fntr.ilt.kharkov.ua/join.php?fn=/fnt/pdf/43/43-10/f43-1493e.pdf

Переклад на англійську мову:

Low Temperature Physics. 2017. V. 43, No. 12. P. 1190-1195.

doi:     10.1063/1.5008411

Досліджено вплив іонів Ag+ і  нестехіометрії Mn на магнітні властивості та магнетокалоричний ефект у сполуках La0.9-xAgxMn1.1O3. Вміст іонів Ag+, що заміщають тривалентні іони лантану, змінювався з x = 0,05 до 0,3. Магнітні виміри проводилися в широкому  температурному інтервалі (350 – 5 К) і в магнітному полі до 5 Т. Всі досліджені манганіти демонструють феромагнітне упорядкування з магнітним фазовим переходом першого роду. Зміни магнітної ентропії оцінювалися за допомогою ізотермічних кривих намагніченості в залежності від прикладеного магнітного поля, використовуючи як термодинамічне співвідношення Максвелла, так і розрахунок на основі теорії фазових переходів Ландау. Найбільші значення магнетокалоричного ефекту, а також відносна потужність охолодження серед вивчених манганітів дорівнюють 5,76 Дж/кг-1К-1 і 185 Дж/кг відповідно для La0.7Ag0.2Mn1.1O3 при зміні магнітного  поля на 5 Т поблизу температури Кюрі ТС = 271 К. В манганітах La0.9-xAgxMn1.1O3 була встановлена хороша кореляція між намагнічуванням, колосальною  магніторезистивністю та змінами магнітної ентропії як функції концентрації Ag.
2. Чабаненко В.В., Зубов Э.E., Nabiałek A., Кочканян Р.O., Escudero R., Morales F., Pérez-Rodríguez F., Золотарь С., Puźniak R. Магнитные свойства металлоуглеродных комплексов C–Ni. Физика низких температур. 2017. Т. 43, № 5. С. 782-788.

http://fnte.ilt.kharkov.ua/join.php?fn=/fnt/pdf/43/43-5/f43-0782r.pdf
 

Переклад на англійську мову:
Low Temperature Physics. 2017. V. 43, No. 5. P. 625-630.

http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4985218

Новий метод металізації графіту кластерами металевих атомів застосовано для отримання металовуглецевих нанокомплексів C–Ni. Вимірювання магнітних властивостей зразків виявило сильно нерівноважну поведінку намагніченості у випадках охолодження в магнітному полі та без нього. Для пояснення поведінки магнітних властивостей нанокомплексів застосовано модель суперпарамагнітних частинок. В рамках цієї моделі визначено величину анізотропії та оцінено характерний розмір наночастинок.
3. Babkin R.Yu., Lamonova K.V., Orel S.M., Prudnikov A.M., Pashkevich Yu.G., Gornostaeva O.V., Viagin O.G., Maksimchuk P.O., Malyukin Yu.V. Formation mechanism of luminescence spectra of carbon nitride films doped by europium chloride CNx: EuCl3. Journal of Luminescence. 2017. Vol.186. P.247-254.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002223131630713X

Doi: 10.1016/j.jlumin.2017.02.040

Досліджено спектри люмінесценції та поглинання наноструктурованих нітридів вуглецю CNx, що були леговані EuCl3. Встановлено, що плівки з концентрацією європію 4,5 ат.% та 10 ат.%,  розміщені на скляній підкладці, мають спектр люмінесценції, характерний для сполуки EuCl3, але зі зсувом частоти в залежності від первинної концентрації рідкісноземельної домішки. Порівняння спектрів люмінесценції з теоретичними розрахунками виявило значну частину координаційних комплексів [EuCl9]6-, які вступають у хімічне зв’язування з плівковою матрицею нітриду вуглецю, що безпосередньо впливає на ступінь ковалентності зв’язку “Eu3+-Cl1-“. Встановлено, що деякі з комплексів мають дефекти вакансійних типів, але число вакансій невелике і їх можна добре ідентифікувати лише у плівках з підвищеною концентрацією європію.
4. Gornostaeva O.V., Babkin R.Yu., Lamonova K.V., Orel S.M., Pashkevich Yu.G. Effective nuclear charge approximation for free rare-earth ions. Spectroscopy Letters. 2017. V. 50. No. 9. P. 482-488.

doi:       10.1080/00387010.2017.1360359

Запропоновано напівемпіричний метод опису електронної структури вільних багатоелектронних рідкісноземельних іонів. Метод враховує спін-орбітальну взаємодію, а також релятивістські взаємодії, відомі як терми Брейта. Показано, що набір параметрів для розрахунку електронного спектра вільного рідкісноземельного іона з точністю менше 5% може бути обмежений ефективним ядерним зарядом рідкісноземельного іона та константою, пов’язаною з термами Брейта. Використовуючи відомі експериментальні спектри вільних рідкісноземельних металів, ці параметри були розраховані для основних термів всіх рідкісноземельних іонів.
5. Belogolovskii M., Zhitlukhina E., Lacquaniti V., De Leo N., Fretto M., Sosso A. Intrinsically shunted Josephson junctions for electronics applications. Физика низких температур. 2017. Т. 43, №7. С. 950-961.

http://fntr.ilt.kharkov.ua/fnt/pdf/43/43-7/f43-0950e.pdf

Переклад на англійську мову:

Low Temperature Physics. 2017. V. 43, No. 7. P. 756-765.

http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4995622

Типові джозефсонівські метал-оксид-метал переходи демонструють гістерезисні залежності струм-напруга через дуже високий підщилинний опір у порівнянні з опором в нормальному стані. У той же час для більшості практичних застосувань потрібні однозначні вольт-амперні характеристики. Найбільш розповсюдженим способом вирішення проблеми є зовнішній низькоомний металевий шунт паралельно кожному переходу Джозефсона. На жаль, таке рішення призводить до значного ускладнення конструкції схеми і вводить паразитну індуктивність в електронну схему. Ця публікація містить короткий огляд деяких загальних підходів, запропонованих для реалізації джозефсонівських гетероструктур з бар’єром, який містить бажаний резистивний компонент. Основну увагу приділено пристроям з сильно невпорядкованими оксидними проміжками. Показано, що в них імовірність тунелювання є дуже малою для основної частини переходу, у той час як невелика частина інтерфейсу є майже прозорою. Ми обговорюємо можливість реалізації універсальної функції розподілу прозорості і підкреслюємо переваги таких пристроїв, які можна розглядати як новий клас власне шунтованих контактів Джозефсона, що працюють при температурі 4,2 К.
6. Шамаев В.В., Житлухина Е.С. Частотные характеристики мемристорных структур на основе сложных оксидов переходных металлов. Металлофизика и новейшие технологии. 2017. Т. 39, № 6. С. 733-741.

http://mfint.imp.kiev.ua/article/v39/i06/MFiNT.39.0733.pdf
doi: 10.15407/mfint.39.06.0733

Проаналізовано частотну залежність двозначних вольт-амперних характеристик мемристорних структур, утворених металевим інжектором і плівкою складного оксиду перехідних металів. Запропонований теоретичний модель ґрунтується на припущенні про дифузію кисневих вакансій, локальна концентрація яких повністю визначає електричні характеристики металооксидної сполуки. Показано, що зі збільшенням частоти змінного струму, що пропускається через даний контакт, відношення його максимального опору до мінімального падає, в той час як вплив процесу релаксації вакансійної підсистеми до вихідного стану не є істотним у випадку, коли характерний час релаксації помітно перевершує період змінного струму.
7. Lacquaniti V., Cassiago C., De Leo N., Fretto M., Durandetto P., Zhitlukhina E., Belogolovskii M. Superconducting and dissipative characteristics of overdamped SNIS Josephson junctions for sensing applications. IEEE Transactions on Applied Supercomductivity. 2017. Vol. 27, No. 4. ID. 2400205.

doi:   10.1109/TASC.2016.2642045

Властивості джозефсонівських переходів, зокрема тих, що використовуються в нано-СКВІДах, мають відповідати основним вимогам до таких пристроїв. Зокрема, це стосується стабільності температуриого впливу на критичний струм Ic у робочому діапазоні. Метою даної роботи було вивчення умов, коли слабка температурна залежність може бути реалізована в чотиришарових джозефсоновських переходах S/N-I-S. Ми показали, яким чином форма залежності Ic від T може надати важливу інформацію про ефективність явища близькості в S/N контакті.
8. Шаповалов А.П., Блощицкий В.П., Горностаева О.В., Залуцкий М.В., Кордюк А.А. Физическая природа резистивных переключений в мезоскопических контактах на основе сложных оксидов переходных металлов. Металлофизика и новейшие технологии. 2017. Т. 39, № 8. С. 1005-1016.

http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v39/i08/1005.html

doi:    10.15407/mfint.39.08.1005

Запропоновано новий механізм резистивних перемикань у мезоскопічних гетероконтактах, утворених вістрям з типового металу із поверхнею масивних зразків оксидів перехідних металів зі структурою перовскіту, які у всередині є провідниками. Ґрунтуючись на експериментальних даних про те, що приповерхнева область допованих складних оксидів є вкрай неоднорідною із неметалічним характером провідності, автори припускають наявність в ній спонтанної поляризації навіть за відсутності зовнішнього електричного поля. Включення останнього приведе до переорієнтації мезоскопічних електричних диполів у напрямку поля. В такому випадку гістереза вольт-амперних характеристик є наслідком нелінійного зв’язку між прикладеним електричним полем та електричним зарядом у кристалічній структурі. Наведено експериментальні дані, які свідчать про те, що наявність двозначних вольт-амперних кривих в структурах з різними перовскітними оксидами.
9. Zhitlukhina E., Belogolovskii M., De Leo N., Fretto M., Sosso A., Seidel P. Quantum coherent transport in a three-arm beam splitter and a Braess paradox. International Journal of Quantum Information. 2017. V. 15. ID 1740011.

http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219749917400111

doi: 10.1142/S0219749917400111

Парадокс Брайеса зустрічається в оптимізованих класичних мережах, таких як транспортні зв’язки, і полягає у тому, що витрати на подорож (час) для кожного користувача може збільшитись після додавання нової дороги або, іншими словами, транспортна ефективність може погіршитись після додавання додаткового доступного вибору. У цій роботі на прикладі Y-образного металевого пристрою обговорено можливість подібного ефекту у фазово-когерентному квантовому транспорті. Для детального порівняння з експериментом пропонується перевести два вихідні електроди в надпровідний стан. Проаналізовано зміну надпровідних характеристик гібридної «вилки» у разі, коли додається додаткова ланка між двома провідниками. Показано, що саме цей ефект може служити індикатором квантових кореляцій, які проявляються у квантовому парадоксі Брайеса.
10.Shapovalov A., Prikhna T., Belogolovskii M., Revenko Yu., Kordyuk A. Physical mechanism of resistive switchings in nanoscale contacts based on complex transition-metal oxides. Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2017). Part 4. September 10-15, 2017, Zatoka, Ukraine. Sumy State University,2017. C. 143-146.

doi:         10.1109/NAP.2017.8190293

 

Запропоновано новий підхід до аналізу резистивних перемикань в гібридних нанорозмірних структур, які базуються на складних оксидах – купратах, манганітах і вісмутатах. Виміри відповідних контактних характеристик при 77 К продемонструвало їх схожість для різних матеріалів з перевоскітною структурою. Отримані результати можна пояснити створенням дефектного приповерхневого шару з електричними диполями, орієнтація котрих змінюється при зміні електричного поля.

 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

Повні дані про публікації

1. Zubov E.E. Electron dynamics and high-temperature superconductivity in cuprates Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування» (OMEE-2017), 29 травня-2 червня 2017, м. Львів. Львів, 2017. С. 220.
2. Zubov E.E., Shaternik V.E., Shapovalov A.P., Prikhna T.A., Suvorov O.Yu., Skorik M.A., Shaternik A.V., Bondarchuk V.I. Structure and transport characteristics of tunnel junctions with hybrid semiconductor barriers with quantum dots. Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування» (OMEE-2017). 29 травня-2 червня 2017, Львів, Україна. Львів, 2017. С. 221.
3. Zubov E.E. Magnetic bias and thermally induced magnetization reversal in the rare-earth orthoferrite. Proceedings of the XIII International Conference «Electronics and Applied Physics». October 24-27, 2017, Kyiv, Ukraine. Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017. С. 69-70.
4. Tkachenko V., Barybin O., Belogolovskii M. Simulation of current-voltage characteristics of large-area Josephson junctions and space-time dynamics for various vortex-flow modes. Proceedings of the XIII International Conference «Electronics and Applied Physics». October 24-27, 2017, Kyiv, Ukraine. Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017. С. 62.
5. D’yachenko A., Tarenkov V., Krivoruchko V., Boliasova O., Belogolovskii M. Threshold switching and hysteresis in transport characteristics of mesoscopic Ag-LCMO junctions. The 14th Conference on Functional and Nanostructured Materials (FNMA’17). The 7th International Conference on Physics of Disordered Systems (PDS’17). Abstract Book. September 25-29, 2017, Lviv & Yaremche, Ukraine. C. 34-37.