Обрати сторінку

НДР 0116U002519

«Регіоселективний синтез епоксидних сполук різної топології»

 

 Підручники, навчальні посібники України, словники, довідники:

Бібліографічний опис Анотація українською мовою
Практикум з органічної хімії: навчальний посібник / уклад. О. М. Швед, Н. С. Ситник, Є. А. Бахалова. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – 64 с. Наведені основні методи органічного синтезу: очиcтки  сполук, ідентифікації синтезованих речовин, атлас хімічного посуду, техніка безпеки, лабораторні роботи з методів очистки та синтезу органічних сполук, включаючи синтез оксиранових сполук за методиками, розробленими при виконанні держбюджетної теми. Посібник призначений для студентів спеціальності «Хімія» при вивченні базового курсу «Органічна хімія», при виконанні експериментальної наукової роботи, курсових та магістерських робіт.
Закономірності перебігу хімічних процесів: вплив температури: навчальний посібник / уклад. О. М. Швед. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – 96 с.   Курс «Закономірності перебігу хімічних процесів» є одним з базових розділів дослідження хімічних реакцій. В посібнику розглянуто закономірності впливу температурних чинників на перебіг реакцій. Учбовий матеріал складається з лекцій, прикладів розв’язку задач, варіантів завдань для самостійної роботи, передбачає виконання завдань, базуючись на матеріалі , одержаному при виконанні держбюджетної теми.  Посібник призначено для студентів вузів, буде корисним для викладачів, аспірантів, наукових співробітників.

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук). Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук). Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії Анотація українською мовою
Nucleophile‐electrophile interactions in the reaction of oxiranes with carboxylic acids in the presence of tertiary amines / S. G. Bakhtin, E. N. Shved, Yu. N. Bespal’ko. // J. Phys. Org. Chem. – 2017. – Vol. 30, № 6. – P. 3717-3725.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/poc.3717/abstract
 Досліджено нуклеофільно-електрофільна взаємодія в реакційній системі «N,N-диметиланілин – оцтова кислота – епіхлоргідрин» кінетичними методами та методом моделювання. Визначено спостерігаємі порядки реакції за реагентами, як для сумарної реакції, так й для окремих стадій. Запропоновано кинетичне рівняння, оцінено активаційні параметри реакції. Деталізовано поведінку вихідного (амін) та проміжного (карбоксилат) нуклеофілів на шляху реакції. Встановлено, що амін взаємодіє з оксираном, який активовано кислотним реагентом, а карбоксилат – з оксираном як активованим, так і неактивованим. Запропоновано механізм розкриття оксиранового цикла кислотним реагентом в присутності третинного аміна, що включає паралельні компенсаційні стадії утворення продукта реакції. Показано, що спостерігаємий порядок реакції за кислотним реагентом залежить від стану електрофільного реагента (активований / неактивований оксиран) та від співвідношення швидкостей компенсаційних стадій.
Перекрестные эффекты структуры и температуры в реакциях транс-2,3,- диарилоксиранов с аренсульфоновыми кислотами/ И. В. Шпанько, И.В. Садовая// Журнал общей химии. –2017.- Т.87, №11.- С.1810-1816.  https://link.springer.com/article/10.1134%2FS107036321711007X Досліджено перехресний вплив структури реагентів і температури на швидкість та активаційні параметри реакцій симетрично Х-заміщених транс-2,3-діарилоксиранів з Y-заміщеними аренсульфоновими кислотами в інтервалі температур 265-298 К. Реалізована в експерименті температура 265 К, за якої швидкість і вільна енергія активації процесу розкриття транс-2,3-біс(3-бром-5-нітрофеніл)оксирана практично не залежать від замісника Y. При переході через ізопараметричні точки за замісником Y змінюється вплив температури на вільну енергію активації реакцій оксиранів, в яких X = 4-NO2 i 3-Br-5-NO2.
Епоксидно-силоксанові нанокомпозитні покриття ангідридного тверднення /С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова, В. М. Михальчук, Р. І. Лига
Вопросы химии и химической технологии. 2017. № 5. С. 27–33.
Epoxy-silica nanocomposite coatings of anhydride curing/ S. V. Zhil’tsova, N. G. Leonova, V. M. Mikhal’chuk, R. I. Lyga
Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2017. N 5. P. 27–33http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/5/Zhillsova.pdf
Золь-гель методом отримано оптично прозорі епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного тверднення при різному способі формування золів полісилоксанових частинок (ПСЧ). Результати мікроскопічних досліджень вказують на те, що при вмісті SiO2 1 мас.% спостерігається рівномірний розподіл агрегатів первинних наночастинок у полімерній матриці композитів. Збільшення концентрації ПСЧ до 3 мас.% приводить до укрупнення агрегатів та зниження рівномірності їх розподілу. Утворення більших за розміром агрегатів спостерігається для композитів, отриманих при формуванні золів ПСЧ за відсутності епоксидної смоли. Встановлено, що синтезовані матеріали характеризуються обмеженою лугостійкістю, особливо у випадку формування золів ПСЧ у присутності епоксидного олігомеру. Показано, що композити можуть бути отримані у вигляді тонких покриттів на поверхні алюмінієвого сплаву Д16. Одержані композитні покриття з концентрацією SiO2 1 мас.% характеризуються більш високою міцністю при ударі порівняно з немодифікованим епоксидним полімером та покриттями з вмістом SiO2 3 мас.%. Результати потенціодинамічних випробувань показали, що ефективність антикорозійного захисту алюмінієвого сплаву Д16 епоксидно-силоксановими покриттями ангідридного тверднення становить більше 90 %. Максимальне значення цього показника спостерігається для зразка з вмістом ПСЧ 1 мас.%, отриманого при формуванні золю за відсутності епоксидної смоли. Синтезовані композити характеризуються високими бар’єрними властивостями і можуть бути використані як захисні покриття для алюмінієвих сплавів.
Теплофізичні та фізико-механічні властивості антифрикційного твердого змащення для холодного пластичного деформування титанових сплавів/В. С. Гаврилова, Є. О. Пащенко, С. В. Жильцова, В. М. Михальчук, Є. П. Мамуня, С. Н. Дуб, В. М. Ткач
Надтверді матеріали. 2017. № 6. С. 44–58.
http://www.ism.kiev.ua/stm/index.php?i=127
Thermal and physico-mechanical properties of antifriction solid lubricant for cold plastic deformation of titanium alloys/V. S. Gavrilova, E. A. Pashchenko, S. V. Zhil’tsova, V. M. Mikhal’chuk, E. P. Mamunya, S. N. Dub, V. N. Tkach.
Journal of Superhard Materials. 2017.Vol. 39. N 6. P. 405–415.
https://doi.org/10.3103/S1063457617060041
Наведено результати досліджень теплофізичних характеристик, термомеханічних і механічних властивостей епоксидно-полісилоксанового нанокомпозиту з різним вмістом модифікуючих добавок у присутності високодисперсних антифрикційних наповнювачів. Показано, що спільний вплив модифікатора (полісилоксанових частинок) і наповнювача (графіту) на процес формування структури композиту в процесі тверднення приводить до істотного поліпшення його фізико-механічних властивостей. Визначено оптимальний склад композиту для використання в якості антифрикційного твердого змащення для холодного пластичного деформування титанових сплавів.

 

Enthalpy-entropy compensation effect and other aspects of isoparametricity in reactions between trans-2,3-bis(3-bromo-5-nitrophenyl)oxirane and arenesulfonic acids/ I. Shpan’ko, I. Sadovaya// Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis– 2017. –P.1-12.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11144-017-1340-6
Встановлено, що в результаті неадитивного впливу сумісних ефектів структури та температури на швидкість і вільну енергію активації реакцій транс-2,3-біс (3-бром-5-нітрофеніл)оксирану з Y-заміщеними аренсульфоновими кислотами YC6H4SO3H у суміші діоксану з 1,2-дихлоретаном (7: 3 / v: v) в температурному інтервалі т265 – 298 К, перехресна реакційна серія має ізопараметричні властивості. За температура експерименту265 К, близької до ізопараметричної температури 262 К (ізокінетична температура), вільна енергія активації та швидкість процесу розкриття оксиранового кільця не залежать від структури замісників Y внаслідок ентальпійно-ентропійного компенсаційного ефекту. У ізопараметричній точці відносно константи замісника Y (σY = 0,20), ентропія активації дорівнює нулю, тому вільна  енергія активації не залежить від температури.
Моделювання поведінки бензоатів тетраалкіламонію в реакції розкриття оксиранового циклу 2-(хлорметил)оксирану карбоновими кислотами / Бахалова Є. А., Беспалько Ю. М., Швед О. М. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія хімія. – 2017. – Том. 25, №2 .-  С.58-65. Досліджено методами квантової хімії регіоселективність реакції розкриття оксиранового циклу бензоат-аніоном в системі «2-(хлорметил)оксиран – бензойна кислота – бензоат тетраалкіламонію». Знайдено рівноважні конфігурації можливих перехідних станів на шляху реакції у випадку тилової та фронтальної атаки нуклеофілом на первинний та вторинний атоми Карбону 2-(хлорметил)оксирану у Z- та Е-конфігураціях. Оцінено геометричні та активаційні параметри можливих перехідних станів на шляху реакції. За величинами ступеню розриву / утворення зв’язку показано, що  знайдені перехідні стани відносяться до дисоціативних. За допомогою двохвимірного варіанта діаграми Мор О’Ферелла-Дженкса проаналізовані можливі шляхи здійснення реакції за механізмами нуклеофільного заміщення (SN2, SN1, «граничний» SN2). Зроблено висновки щодо механізму реакції розриття оксиранового циклу та стерео- і регіоселективності реакції.  Встановлено, що використання бензоат-аніона як нуклеофіла сприяє збільшенню внеска SN2 механізма та зменшенню внеска «граничного» SN2 механізма, що приводить до підвищення стерео- та регіоселективності реакції. Найбільш сприятливою є тилова атака бензоат-аніоном (SN2 механізм), яка сприяє більш високій стереоселективності реакції з утворенням хлоргідринового ефіру з оберненою конфігурацією, чому додатково сприяє Е-конфігурація нуклеофіла та хлорметильної групи в перехідному стані.
Термічні та теплофізичні властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації / Н. Г. Леонова, В. М. Михальчук, Р. І. Лига, С. В. Жильцова // Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія. 2017. Т. 22, вип. 3(63). С. 82–90.
http://heraldchem.onu.edu.ua/article/view/109392
http://dx.doi.org/10.18524/2304-0947.2017.3(63).109392
Золь-гель методом одержано епоксидно-полісилоксанові нанокомпозити катіонної полімеризації на основі епоксидної смоли EPONEX 1510 і тетраетоксисилану. Вивчено вплив нанонаповнювача на термічні та теплофізичні властивості отриманих полімерів. Встановлено, що зі збільшенням вмісту полісилоксанової складової від 0,5 до 3 мас% підвищуються температура склування, а значення стрибка теплоємності майже не змінюється. Визначено, що максимальна швидкість втрати маси епоксидно-полісилоксанових композитів в 1,5 рази менша, ніж у немодифікованого полімеру.
Вязкоупругие свойства антифрикционной твердой смазки для холодного пластического деформирования титановых сплавов / Гаврилова В.С., Жильцова С.В., Бабкина Н.В., Пащенко Е.А.,  Ростоцкий И.Ю. // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения. К.: ИСМ им. В.Н. Бакуля, 2017. Вып. 20. С. 543–550.
http://www.ism.kiev.ua/index.php?i=75 – посилання на всі збірники
2017 рік
Наведено результати досліджень методом динамічного механічного аналізу в’язкопружних властивостей епоксидно-полісилоксанового нанокомпозиту з підвищеною адгезією до титанових сплавів з різним вмістом модифікуючих добавок у присутності високодисперсних антифрикційних наповнювачів. Встановлено, що з введенням до композиту полісилоксанових частинок і графіту змінюються його в’язкопружні характеристики, що зумовлено різною густиною зшивання і щільнішою впорядкованою структурою нанокомпозиту.

 

Эпоксидно-полисилоксановые композиты катионной полимеризации/ Н. Г. Леонова, В. М. Михальчук,  Р. И. Лыга, С. В. Жильцова
Клеи. Герметики. Технологии. 2017. № 12. С. 2–7.http://www.nait.ru/journals/number.php?p_number_id=2717
Золь-гель методом синтезовано епоксидно-полісилоксанові композити катіонної полімеризації на основі епоксидної смоли EPONEX 1510 і тетраетоксисилану, які характеризуються високою адгезією, міцністю при ударі та хімічною стійкістю. Потенціодинамічним методом встановлено, що ефективність антикорозійного захисту поверхні алюмінієвого сплаву Д16 епоксидно-полісилоксановими композитними покриттями становить 98,4-99,9 %.
Еволюція кондуктометричного підходу до встановлення поведінки іонів четвертинних амонієвих солей у розчинах / К. Ютілова, О. Швед // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Хімічні науки». – 2017. – №1.  – С. 5-14.
http://jvestnik-chemistry.donnu.edu.ua/article/view/4958
Розглянуто метод кондуктометрії як спосіб визначення констант іонної рівноваги у розчинах електролітів. Обумовлено проблемність визначення електропровідності солей у неводних розчинах.  Описано моделі іонної асоціації і методи математичної обробки кондуктометричних даних – від класичних до сучасних. Наведено порівняльну характеристику визначення стану частинок у розчинах за допомогою рівнянь Крауса – Брея, Фуосса – Крауса, Лі – Уітона. Адекватність моделей проілюстровано експериментальними прикладами. Проаналізовано залежності граничної молярної електропровідності від властивостей електроліту та розчинника. Показано, що четвертинні амонієві солі в органічних розчинниках схильні до асоціації, а саме до утворення іонних пар і триплетів. Зазначено, що розвиток теорії електропровідності розчинів електролітів є сьогодні перспективним науковим напрямком для створення універсальної і достовірної моделі іонних взаємодій у розчині.
Combined effects of structure and temperature on kinetics of reactions between 4-nitriphenyloxirane and arenesulfinic acids in dioxane / I. V. Shpan’ko, I. V. Sadovaya // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. 2017. № 1. С. 15–19.
http://jvestnik-chemistry.donnu.edu.ua/article/view/4959
Вивчено вплив структури і температури на швидкість та вільну енергію активації реакцій 4-нітрофенілоксирану з Y-заміщеними аренсульфіновими кислотами YC6H4SO2H в діоксані при 298, 308 і 323 K. Проведено перехресний кореляційний аналіз результатів богатофакторного кінетичного експерименту. Встановлено, що завдяки неадитивності сумісних ефектів замісників Y і температури перехресна реакційна серія проявляє ізопара- метричні властивості, кількісними характеристиками яких є ізопараметричні точки щодо константи замісників Y (σYIP = 1.02; σYIP(G) = -0.58) та температури (T IP = 367 K; TIP(G) = 410 K). При ізопараметричній температурі швидкість процесу і вільна енергія активації не залежать від ефектів замісників Y через повну компенсацію у зміні її ентальпійного і ентропійного компонента: δYΔH≠ = T IP(G) δYΔS ≠ , δYΔG≠IP = 0, and ΔGYT≠IP = const (log kYT = const, ρYT = 0). В ізопараметричній точці σYIP = 1.02 швидкість процесу не повинна залежати від температури, що можливо, якщо ΔHY ≠ = 0. В ізопараметричній точці σYIP(G) = -0.58 вільна енергія активації не залежить від температури завдяки тому, що ΔGYT≠IP = ΔHY≠. Усі ці ізопараметричні точки виходять за межі експериментальної досяжності.

 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

Повні дані про публікації
Калінський О. М., Завидовський О. І., Швед О. М., Беспалько Ю. М. Моделювання поведінки пропандіової кислоти як нуклеофільного реагента в реакції з хлорметилоксираном. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – С. 58.
Ютілова К. С., Шувакін С. І., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Вплив природи катіону на взаємодію бромідів лужних металів з епіхлоргідрином. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – С. 63.
Якута П. О., Ютілова К. С., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Спорідненість до електрону двохосновних карбонових кислот. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – С. 64
Бахалова Є. А., Беспалько Ю. М., Ситник Н. С. Стереоселективність реакції розкриття оксиранового циклу епіхроргідрину бензоат-аніоном за правилом Красуського. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – С. 111.
Антонова П. В., Станкевич І. А., Швед О. М. Індивідуалізація навчання з органічної хімії на основі платформи дистанційного навчання moodle. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – С. 236.
Родигін М. Ю., Бондаренко О. В., Бородкін Я. С., Коваль Т. С., Степанова Д. С., Ютілова К. С. Особливості препаративного нітрування пара-ксилолу. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – С.138
Леонова Н.Г., Самофал Д.М. Органолептичні та фізико-хімічні показники колодязної води м. Вінниця. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – с. 36.
Макарова Л.О., Іванова Ю.В., Ніколаєвський А.М., Опейда Й.О., Жильцова С.В. Вивчення кінетики окислення барвника метилового фіолетового реактивом Фентона. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – с. 166.
Сергієнко Ю.Є., Макарова Л.О., Жильцова С.В., Опейда Й.О. Ефективність реакції Фентона в присутності речовин природного походження. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – с. 180.
Жильцова С.В., Гаврилова В.С., Штомпель В.И. Влияние добавок полисилоксановых наночастиц в эпоксидный полимер на его взаимодействие с поверхностью металлов. Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – с. 258.
Natalya Leonova, Svetlana Zhiltsova. Structure and properties of epoxy-silica and epoxy-titania composites of cationic polymerization. 60th International Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences «Open Readings 2017», March 14–17, 2017. – Vilnius, Lithuania. – р. 289.
Lyubov Makarova, Yuliya Sergienko, Yuliya Ivanova, Svitlana Zhiltsova, Iosyp Opeida. Oxidative destruction of methyl violet and methylene blue dyes by Fenton reaction. 60th International Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences «Open Readings 2017», March 14–17, 2017. – Vilnius, Lithuania. – р. 154.
Калінський О. М., Завидовський О.І. , Швед О. М. Ацидоліз хлорметилоксирану цис-бутендіоновою кислотою в присутності основи. Збірник наукових праць: наукова конференція  «Львівські хімічні читання – 2017». Львів, 28- 31 травня 2017 року- Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2917.- С. У-46.
Ютілова К.С., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Реакційна здатність ацетат-аніона у реакції розкриття оксиранового циклу. Збірник наукових праць: наукова конференція  «Львівські хімічні читання – 2017». Львів, 28- 31 травня 2017 року- Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2917.- С. У-20.
Ютілова К.С., Шувакін С. І., Швед О. М., Беспалько Ю. М. Каталитическое нуклеофильное замещение в оксирановом цикле в системе тетрагидрофуран: эпихлоргидрин. Сборник докладов:  Седьмая Международная научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика» г. Великий Новгород, 29 мая – 2 июня 2017 г. – Великий Новгород, 2017. – С. 366.
Шпанько И.В., Садовая И. В. Явление изопараметричности в реакциях транс-2,3-бис(3-бром-5-нитрофенил)оксирана c аренсульфоновыми кислотами. Сборник докладов: Седьмая Международная научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика» г. Великий Новгород, 29 мая – 2 июня 2017 г. – Великий Новгород, 2017. – С. 257-258.
Бахтин С.Г., Швед Е.Н., Беспалько Ю.Н., Степанова Ю.А. В системе «хлорметилоксиран – уксусная кислота – N,N-диметиланилин». Сборник докладов:  Седьмая Международная научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика» г. Великий Новгород, 29 мая – 2 июня 2017 г. – Великий Новгород, 2017. – С. 27.
Синельникова М.А., Швед Е.Н., Оврамко Н.А. Кинетические аспекты реакции ацидолиза эпихлоргидрина бензойной кислотой в присутствии замещенных диметиланилинов. Сборник докладов:  Седьмая Международная научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика» г. Великий Новгород, 29 мая – 2 июня 2017 г. – Великий Новгород, 2017. – С. 279.
Синельникова М.А., Швед Е.Н., Степук В А., Мищенко К.А.  Каталитическая активность бензоатов тетраэтиламмония в реакции эпихлоргидрина с бензойными кислотами. Сборник докладов:  Седьмая Международная научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика» г. Великий Новгород, 29 мая – 2 июня 2017 г. – Великий Новгород, 2017. – С. 280.
Леонова Н.Г., Вікулова І.Ю., Жильцова С.В. Захисні епоксидно-неорганічні нанокомпозитні покриття, одержані золь-гель методом. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі  хімії: дослідження та перспективи», (17-18 травня 2017 року). Матеріали конференції. – Житомир: Видавництво Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2017. – С. 69-70.
S. V. Zhyl’tsova, I. A. Opeida, L. O. Makarova, O. V. Pliushko, N. V. Kutsenko. Fenton’s reagent effectiveness in the oxidation process of methylene blue and methylene violet dyes. Materials of reports and performances. IXth International conference in chemistry “Kyiv-Toulouse” (ICKT-9), Kyiv, 4–9 June, 2017. – P. 263.
V. Havrylova, S. Zhyltsova, Ye. Mamunya, S. Dub. Thermophysical and physico-mechanical properties of the antifriction epoxy-polysiloxane nanocomposite. Materials of reports and performances. IXth International conference in chemistry “Kyiv-Toulouse” (ICKT-9), Kyiv, 4–9 June, 2017. – P. 278.
Є.А. Бахалова, Ю.М. Беспалько, О.М. Швед, Н.С.Ситник. Регіоселективність реакції розкриття оксиранового циклу епіхлоргідрину бензоат-аніоном. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.).– Вінниця, 2017. – С.1.
Калінський О.М., Ютілова К.С., Беспалько Ю.М., Швед О.М. Нуклеофільний каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину двохосновними карбоновими кислотами і їх естерами. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.). – Вінниця, 2017. – С. 8-9.
I. V. Shpan’ko. Combined effects of structure and temperature on kinetics and free activatioin energy of reactions between trans-2,3-bis(3-bromo-5-nitrophenyl)oxirane and arenesulfonic acids. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.). – Вінниця, 2017. – С. 15.
С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова. Структура і властивості епоксидно-силоксанових нанокомпозитів ангідридного тверднення. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. – С. 179-180.
V.S. Havrylova, S.V. Zhyltsova, N.V. Babkina. The Effect of Nanodisperse Fillers on the Viscoelastic Properties of Antifriction Solid Lubricant to Be Used in the Cold Plastic Deformation of Titanium Alloys. V International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2017), Abstract book, Chernivsti, 23-26 August 2017. – P. 53.
Lyubov Makarova, Olena Pliushko, Svitlana Zhyl’tsova, Iosyp Opeida. Effectiveness of Fenton Reagent in Oxidation Process of Methyl Violet Dye. VІI Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus”, 23–25 November 2017, Lviv, Ukraine / Матеріали. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – C. 58–59.