Обрати сторінку

Докторантура

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється через докторантуру відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 та Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 283 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text ).

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі університету за очною (денною) формою.

До докторантури ДонНУ імені Василя Стуса приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії або кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності та які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі здійснюється:

  • за рахунок видатків Державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
  • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

Підготовка в докторантурі передбачає проведення докторантом власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

Атестація здобувачів ступеня доктора наук здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

В Донецькому національному університеті імені Василя Стуса докторантура функціонує на 7 спеціальностях  (https://science.donnu.edu.ua/uk/aspirantura/perelik-spetsialnostey/ ).