Обрати сторінку

НДР 0117U002363

«Високоефективні вузли радіопередавальних систем на базі підсилювачів та автогенераторів класів Е та об’ємних інтегральних схемах»

Монографії та розділи монографій:

Бібліографічний опис

Анотація українською мовою

Анотація мовою оригіналу

Крижановський В.Г., Макаров Д. Г., Чернов Д. В., Крижановський В. В. Автогенератори класу Е./ За ред. В. Г. Крижановського. – ДонНУ імені Василя Стуса, “Нілан-ЛТД”, Вінниця, 2017.– 220 с. В монографії розглянуто методи розробки автогенераторів з високим коефіцієнтом корисної дії – автогенераторів класу Е. Розглядаються різні конструкції таких пристроїв, що працюють у високочастотному та надвисокочастотному діапазонах. Книга призначена для вчених, інженерів, аспірантів та студентів старших курсів, які спеціалізуються у галузях силової електроніки, радіотехніки та телекомунікації.

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук). Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук). Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії

Анотація українською мовою

Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук)
Yu. Rassokhina, V. Krizhanovski. Scattering Characteristic of Complex Inductive Discontinuities in Three-Layer Planar Structures / The Second International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2017) http://ieeexplore.ieee.org/document/8095387/ Анотація. В роботі розглянуто характеристики розсіювання комплексних індуктивних неоднорідностей у тришарових планарних структурах у вигляді вузького відрізку мікросмужкової лінії передачі кінцевої довжини та щілинного резонатору Н-подібної форми, що симетрично розташований у заземлюючому шарі. Показано, шо такі структури мають багаточастотний спектр резонансної взаємодії із основною лінією передачі. Для індуктивних відрізків менших за l/16 за допомогою процедури оптимізації отримано характеристики у вигляді широкосмугових смуго-пропускних та смуго-загороджувальних фільтрів у мікрохвильовому діапазоні частот.
Makarov D.G., Chernov D.V., V. Krizhanovski, Andrei Grebennikov. Experimental investigation of class E power amplifier with shunt filter broadband characteristics for different quality-factor / The Second International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2017) http://ieeexplore.ieee.org/document/8095386/ У роботі представлено експериментальне дослідження високочастотного підсилювача потужності Class-E з шунтовим фільтром для різних значень добротності. Використання різного навантаженої добротності вихідного шунтового фільтра дозволяє збільшити діапазон робочих частот та отримати спектр вихідного сигналу з різним рівнем придушення гармонік. Потужний підсилювач класу E з шунтовим фільтром забезпечує вихідну потужність близько 5 Вт зі стоковою ефективністю 92% у діапазоні частот від 11% до 37% з відносно низьким рівнем вищих гармонік.
Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.
Крыжановский В.Г., Чурюмов Г.И. Учет отражений электромагнитной волны от места скачка сопротивления связи в автофазной ЛБВ // Прикладная радиоэлектроника, 2016, Том 15, №4. – С. 334-341. На основі двох хвильової теорії лампи хвилі, що біжить, досліджено вплив відбиття електромагнітної хвилі від місця стрибка опору зв’язку у автофазній ЛБХ. Підтверджена можливість існування режиму з захопленням згустку при виконанні умов на дисперсію сповільнюючої системи та коефіцієнти відбиття від кінців секцій приладу.
Рассохина Ю.В., Крыжановский В.Г. Метод анализа неоднородностей в полосково-щелевых структурах. Ч. 1: Анализ скачка ширины в микрополосковой линии методом поперечного резонанса // Радиотехника. Межвед. науч.-техн. сб. – 2016. – Вып. 187. – С. 91-99. Удосконалено алгоритми аналізу неоднорідностей у вигляді стрибка ширини у мікросмужковій лінії передачі кінцевої довжини (індуктивної та ємнісної неоднорідностей) методом поперечного резонансу. Для алгебразування крайових задач щільність струму в неоднорідній смужковій лінії виражається через магнітний і електричний векторні потенціали, що представляють собою хвильові функції (ортогональний базис), які виходять з рішення двовимірної крайової задачі на власні функції та власні значення. Перевага запропонованої методики полягає в тому, що порядок зрізаних рядів за власними функціями залишається постійним при аналізі неоднорідності в широкому діапазоні частот. Алгоритми добре збігаються і для забезпечення точності розрахунку резонансних частот порядку 10-2 (ГГц), досить врахувати дві-три власні хвилі, за якими розкладаються векторні потенціали щільності струму.

 

Рассохина Ю.В., Крыжановский В.Г. Метод анализа неоднородностей в полосково-щелевых структурах. Ч. 2. Анализ комплексных неоднородностей в трехслойных
планарных структурах // Радиотехника. Межвед. науч.-техн. сб. – 2017. – Вып. 188. – С. 20-25.
Побудовано алгоритми аналізу неоднорідностей у вигляді стрибка ширини в мікросмужковій лінії передачі кінцевої довжини (індуктивного та ємнісного відрізків) з додаванням прямокутних щілинних резонаторів в заземлюючу площину. Швидка збіжність алгоритмів досягається за рахунок опису функцій щільності струму в неоднорідній мікросмужковій лінії через векторні потенціали для них. Додавання в схему на східчастих неоднорідностях щілинних резонаторів в заземлюючій площині призводить до появи додаткових частот резонансного відбиття та пропускання, в порівнянні з характеристиками традиційних східчастих неоднорідностей. Це дозволяє поліпшити характеристики і розширити функціональні можливості фільтрів і узгоджувальних ланцюгів, що проектуються.

 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України

Повні дані про публікації

Denis G. Makarov, Yulia V. Rassokhina, Vladimir G. Krizhanovski, Andrei Grebennikov. Transmission-Line Load Network Design Technique for Class-E Power Amplifiers // High Frequency Electronics, Summit Technical Media, LLC.(USA), V. 16, No. 10, Oct. 2017.– P.22, 24-31,34,35.

Описи отриманих патентів (з веб-адресою електронної версії).

  1. Автогенератор класу Е. Патент на корисну модель №113374. Видано 25.01.2017, завл. 11.07.2016 (№. u 2016 07586). Бюл. №2 від 25.01.2017. МПК Н03В 5/12 (2006.01) Макаров Д.Г., Крижановський В.В., Чернов Д.В., Крижановський В.Г.