Обрати сторінку

Правила прийому до докторантури

Додаток 10
 до Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2022 р.

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА НА 2022 РІК 

І. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

ІІ. Фінансування підготовки докторантів здійснюється:

 • за державним замовленням;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним (регіональним) замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до докторантури за державним (регіональним) замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

ІІІ. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі здійснюється лише за очною (денною) формою навчання.

ІV. У разі зарахування за державним замовленням докторанти отримують стипендію згідно з чинним законодавством України.
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить 2 роки.

V. Для вступу до докторантури вступник не менш ніж за два місяці до вступу має подати на кафедру Донецького національного університету імені Василя Стуса, на яку він має намір вступити, розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про об’єм наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідна кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса.

VI. Прийом документів для вступу до докторантури за державним замовленням здійснюється з 16 травня 2022 року по 6 серпня 2022 року.

VII. Вступник до докторантури має подати до відділу аспірантури і докторантури, не пізніше, ніж 6 серпня 2022 року, такі документи:

 • Заява (пишеться на ім’я ректора, візується передбачуваним науковим консультантом, завідувачем випускової кафедри та деканом факультету);
 • Згода на збір та обробку персональних даних;
 • Особова картка за формою П-2ДС з фотографією 6×4 (завірена печаткою та підписом відповідальної особи відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник – для працюючих);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук;
 • копія атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Донецького національного університету імені Василя Стуса, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • 4 кольорові фотокартки 3х4 см.

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто і після прийняття документів повертаються вступнику.

VIII. Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного випускника і приймає рішення про зарахування (або відмовляє у зарахуванні) до докторантури.

IX. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним (регіональним) замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до докторантури за державним (регіональним) замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

X. Про зарахування до докторантури або про відмову в зарахуванні до докторантури вступникам повідомляється в п’ятиденний термін з дня винесення відповідного рішення Вченою радою ДонНУ імені Василя Стуса.

XI. Зарахування до докторантури за державним замовленням здійснюється за наказом ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса з 1 вересня 2022 року.

XII. У випадку зарахування на контракт вступник зобов’язаний укласти договір протягом п’яти робочих днів з дати зарахування. У разі неукладання договору протягом 10 днів з моменту зарахування та невиконання умов договору, докторант відраховується.

XIII. Правила прийому до докторантури діють протягом календарного року.