Обрати сторінку

Аспірантура

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється через аспірантуру відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 та Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 283 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text ).

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі відбувається за очною (денною) та заочною формами.

 

Підготовка в аспірантурі здійснюється:

  • за рахунок видатків Державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
  • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі осіб, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та спеціаліста.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі передбачає виконання відповідної освітньо-наукової програми (https://science.donnu.edu.ua/uk/aspirantura/perelik-spetsialnostey/ ) за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми є підготовка та публікація наукових статей.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття та проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені освітньо-науковою програмою та відображені індивідуальним планом навчальної роботи аспіранта.

Аспіранти проводять наукові дослідження відповідно до індивідуального плану наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Підготовка іноземних громадян в аспірантурі здійснюється на підставі:

  • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
  • на підставі договорів, укладених між ДонНУ імені Василя Стуса та закладами вищої освіти (науковими установами) України та інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
  • за рахунок юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Іноземні громадяни за додатковою інформацією можуть звернутися до Центру міжнародної освіти за електронною поштою: [email protected]. Правила прийому іноземних громадян та осіб без громадянства доступні за покликанням.