Обрати сторінку

НДР 0117U002362

«Отримання антиоксидантів та розробка способів утилізації промислових відходів і біоіндикації на основі вивчення прооксидантно-антиоксидантної системи базидіоміцетів»

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук). Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук). Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії

Анотація українською мовою

Prysedskij Y., Activity and isoenzyme composition of peroxidase in the vegetative organs of Japanese quince under steppe zone conditions / Y. Prysedskij A. Kabar, Y. Lykholat, N. Martynova, L. Shupranova // BIOLOGIJA, Lietuvos mokslų akademija, 2017 – Vol. 63 (3), – Р. 71-76

http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/biologija/article/view/3530/2329

Параметри пероксидазного комплексу є показниками адаптованих процесів, які відбуваються в рослинах під впливом навколишнього середовища. У роботі вивчалась динаміка загальної активності та ізоферментного складу пероксидази в вегетативних органах Chaenomeles Lindl. Вивчено чотири види, характерні для степової зони України: Ch.japonica (Thunb.) Lindl., Ch.speciosa (Sweet) Nak., Ch. cathayensis (Hemsl.) Schneid., Ch. superba (Frahm) Red.).. Встановлено, що ферментативна активність цих видів має специфічні особливості, що підлягають фазам сезонного розвитку та у відповідь на дію гідротермічного стресу. Найвища активність ферментів визначена в період інтенсивного росту, з наступним різким зниженням до середини вегетаційного періоду та подальшим рівним зменшенням протягом фази фізіологічного відпочинку спостерігалися Ch. speciosa and Ch.cathayensis. Висока пероксидазна активність була характерною рисою Ch. japonica and Ch. superba в середині вегетаційного періоду, що можна вважати дисперсією процесів адаптації в умовах несприятливого гідротермічного режиму. Динаміка змін кількісного складу ізопероксидаз була подібна до динаміки активності ензиму.
Третьякова Д.М. Порівняльні дослідження продуктивності штамів базидікотових грибів роду Pleurotus / Д.М. Третьякова, А.К. Велигодська // Біологія та екологія, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017 (прийняли до друку) У статті представлено результати дослідження можливості одержання комерційних плодових тіл за культивування штамів роду Pleurotus на лігноцелюлозних відходах олійної промисловості.

Початковим етапом досліджень стало вивчення показників радіального росту міцелію 7 штамів гливи звичайної на стандартному КГА. Наступним етапом було дослідження плодоношення та виявлено здатність до утворення плодових тіл in vitro всіма дослідними штамами Pleurotus ostreatus. Процес вирощування закінчували після двох хвиль плодоношення гриба. 1.За ростовими показниками – добовим приростом та середньою радіальною швидкістю міцелію були виділені наступні продуктивні культури: серед комерційних штамів – P. ostreatus Hk-35, серед дикорослих штамів – P. ostreatus Р-192.В ході дослідження процесів плодоношення виявлено, що всі дослідні штами Pleurotus ostreatus здатні до утворення плодових тіл in vitro, найбільш продуктивними можна вважати комерційний штам P. ostreatus Hk-35 та дикорослий штам Р-192, які є лідерами за показниками добового приросту міцелію, швидкості заростання субстрату та накопиченням маси карпофорів.

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

Повні дані про публікації

1. Велигодська А.К., Шелест А.С. Нові штами базидіоміцету Laetiporus sulphureus – продуценти каротиноїдів / Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття – 21-22 квітня 2017 р., м. Ужгород – С. 103-105
2. Велигодська А.К., Шелест А.С., Іванков А.С. Порівняльна характеристика штамів Laetiporus sulphureus (Вull.) Murril – продуцентів каротиноїдів / Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі – 2-3 листопада 2017 р., м. Полтава – С. 74-75
3. Велигодська А.К., Третьякова Д.М. Біоутилізація лігноцелюлозних відходів олійної промисловості за допомогою штамів їстівного гриба роду Pleurоtus / Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення – 10-11 жовтня 2017 р. – С. 14–17
4. Велигодська А.К., Третьякова Д.М. Культивування штамів роду Pleurotus на лігноцелюлозних відходах олійної промисловості / Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса – С. 33-34
5. Решетник К.С. Дослідження видового складу базидієвих грибів Тиврівського району / Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі – 2-3 листопада 2017 р., м. Полтава – С. 83-85
6. Решетник К.С. Покращення ростових характеристик гриба Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Sing під дією лазерного опромінення / Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення – 10-11 жовтня 2017 р. – С. 49-52
7. Решетник К.С. Вплив лазерного опромінення на ростові характеристики гриба Flammulina velutipes (curt: fr.) Sing. / Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса – С. 31-33

Описи отриманих патентів (з веб-адресою електронної версії).

 1. Патент 122248 України Спосіб підвищення стійкості рослин до забруднення ґрунту сполуками фтору та сірки / Приседський Ю.Г., Ніщенко Л.В. Заявка № u201707785, від 24.07.2017, МПК (2006): A01C 1/00, бюл. № 24/2017 від 26.12.2017

(http://base.uipv.org/searchINV/getdocument.php?claimnumber=u201707785&doctype=ou)

2. Патент 121791 України Спосіб озеленення відвалів фосфогіпсу / Приседський Ю.Г., Антимонова В.С. Заявка № u201707784, від 24.07.2017, МПК (2006): A01C 1/00, бюл. № 23/2017 від 11.12.2017

(http://base.uipv.org/searchINV/getdocument.php?claimnumber=u201707785&doctype=ou)

3. Патент 121789 України Спосіб визначення вмісту редукуючих цукрів у рослинному матеріалі / Приседський Ю.Г., Ніщенко Л.В. Заявка № u201707737, від 21.07.2017, МПК (2006): A01C 1/00, бюл. № 23/2017 від 11.12.2017

(http://base.uipv.org/searchINV/getdocument.php?claimnumber=u201707737&doctype=ou )

4. Патент 114882 України Спосіб стимулювання початкових етапів розвитку кореневих систем сільськогосподарських рослин / Приседський Ю.Г., Лагунова А.А., Гутянська С.С. Заявка № u201609821, від 26.09.2016, МПК (2006): A01C 1/00, бюл. № 6/2017 від 27.03.2017

(http://base.uipv.org/searchINV/getdocument.php?claimnumber=u201609821&doctype=ou)