Обрати сторінку

Інформаційний пакет підготовки докторів філософії

Нормативні документи

Постанова про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

Постанова про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (чинний до 31.12.2020)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text

Наказ МОН України “Про затвердження вимог до оформлення дисертації”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Наказ МОН України “Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#Text

Затвердження навчальних планів та освітніх програм спеціальностей аспірантури

Освітньо-наукові програми

2020 р.

2019 р.

2018 р.

2017 р.

Навчальний процес

Індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти – за посиланням

Академічний календар 2020-2021 навчального року – за посиланням

Модель навчального плану освітньо-наукової програми для здобувачів ступеня доктора філософії – за посиланням

Силабуси освітніх компонентів

Дисципліни загальної підготовки

Практикум викладача-дослідника
035 «Філологія»
051 «Економіка»
052 «Політологія»
073 «Менеджмент»
102 «Хімія»
292 «Міжнародні економічні відносини»

Документи про завершення виконання освітньо-наукової програми