Обрати сторінку

Семенов Анатолій Григорович
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, академік Академії економічних наук України

Народився 29 квітня 1938 р. в м. Слов’янську Донецької області.
Закінчив середню школу в м. Слов’янськ Донецької області в 1957 р.
З 1960 по 1965 рр. навчався на історичному факультеті Державного університету міста Ростов-на-Дону. Отримав диплом з відзнакою, присвоєно кваліфікацію «Історик. Вчитель історії і суспільствознавства».
Після закінчення університету працював вчителем історії до 1967 р. У 1967 р. успішно склав кандидатські екзамени і був зарахований аспірантом на кафедру політичної економії Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. В 1970 р. під керівництвом доктора економічних наук, професора, колишнього посла СРСР в Канаді А. В. Арутюняна захистив кандидатську дисертацію. А. Г. Семенову присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Політична економія».
За направленням у 1970 р. став працювати на кафедрі політичної економії Донецького державного університету. Пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри.
Працюючи доцентом кафедри, підготував докторську дисертацію на тему «Економічний розділ світу», яку захистив у 1992 р. у Львівському державному університеті ім. І. Франка. ВАК України того ж року присудив науковий ступінь доктора економічних наук. Рішенням Вченої ради Донецького університету було присуджено звання професора кафедри економічної теорії. З 1995 по 2010 рр. працював завідувачем кафедри політекономії Донецького університету.
Наукова і науково-педагогічна робота ведеться за певними напрямами, серед яких виокремлюються такі: публікація монографій, наукових статей і тез доповідей на наукових конференціях, а також підручників, навчально-методичних посібників; участь у наукових конференціях і семінарах основним доповідачем, а також опонентом. Третій напрям пов’язаний з керівництвом кафедральних держбюджетних тем і розробкою певних розділів. Четвертий напрям стосується участі в роботі спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями «Економічна теорія і історія економічної думки», «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» на обліково-фінансовому та економіко-правовому факультетах ДонНУ. П’ятий напрям охоплює офіційне опонування дисертацій, представлених до захисту; а також виступи на вчених радах як неофіційного опонента. Шостий напрям пов’язаний з участю в наукових журналах і наукових збірниках як члена редколегії, наприклад, у всеукраїнському науковому журналі «Економічна теорія», а також університетських журналах і наукових збірниках (збірники наукових праць обліково-фінансового факультету, економічного факультету ДонНУ; збірник наукових праць Донецького державного університету управління). Сьомий напрям – рецензування монографій, наукових статей, інших наукових, навчальних і навчально-методичних видань: в 2012 р. представлена рецензія на колективну монографію за науковою редакцією доктора економічних наук, професора О. Б. Чернеги «Міжнародна економічна діяльність України: стан та тенденції розвитку»; в 2008 р. – рецензія на монографію канд. екон. наук, доцента Є. В. Клішової «Теория экономической рационализации»; в 2005 р. – рецензія на монографію професора З. С. Каіри «Стратегия управления бизнесом»; в 2003 р. – рецензія на монографію д-ра екон. наук В. В. Дементьєва «Власть: экономический анализ. Основа экономической теории власти». Крім того, підготовлено і представлено рецензії на десять підручників і навчальних посібників: у 2013 р. – на навчальний посібник за редакцією д-ра екон. наук, професора О. Б. Чернеги «Міжнародна економічна діяльність України»; в 2012 р. – на «Довідник з європейської інтеграції» за редакцією д-ра екон. наук, професора О. Б. Чернеги; в 2009 р. – на навчальний посібник за редакцією д-ра екон. наук, професора Л. І. Дмитриченко «Экономическая теория»; в 2009 р. – на навчально-методичний посібник канд. екон. наук, доцента Г. М. Дроздової «Міжнародні організації у регулюванні світової торгівлі».
За весь період наукової і педагогічної діяльності професор А. Г. Семенов видав значну кількість наукових робіт, наукових статей, тез, а також 3 підручники, навчальні посібники, 3 монографії; певні розділи в чотирьох колективних монографіях, 58 наукових статей і тез.
А. Г. Семенов є науковим керівником аспірантів і науковим консультантом докторантів. Разом під його керівництвом було захищено 4 докторські та 25 кандидатських дисертацій.
Працюючи в Донецькому національному університеті, з 1998 по 2008 рр. був завідувачем кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Донецької державної академії управління (за сумісництвом).
А. Г. Семенов був нагороджений Міністерством освіти і науки України знаками «Відмінник освіти України» (2007 р.), «За наукові досягнення» (2008 р.). У лютому 2012 р. Вченою радою Донецького національного університету йому присуджено звання Заслуженого професора ДонНУ.