Обрати сторінку

Недопьокін Федір Вікторович
Професор кафедри фізики нерівноважних процесів, метрології та екології, доктор технічних наук, академік Академії наук вищої школи України та академік Академії інженерних наук України

Недопьокін Федір Вікторович народився 12 березня 1949 р. у м. Лисичанську Ворошиловградської області (нині Луганська область).
Закінчив у 1966 р. середню школу із золотою медаллю.
Того ж року став студентом фізичного факультету Донецького державного університету, який закінчив у 1971 р. за спеціальністю «Фізика», спеціалізація «Фізична гідродинаміка».

Батьки Одинадцятий клас Брати

На третьому курсі почав працювати за сумісництвом лаборантом НДЧ в лабораторії «Кристалізація розплавів» кафедри фізичної гідродинаміки. Завідувачем цієї кафедри був видатний вчений, професор, член-кореспондент Академії наук України Іван Лукич Повх. Його першим науковим керівником курсової та дипломної роботи були доцент Е. А. Йодко та П. Ф. Завгородній, який захистив докторську дисертацію та став професором (м. Рівне, ІГМ НААНУ).
У 1971–1975 рр. навчався в аспірантурі Донецького державного університету за спеціальністю «Механіка рідини, газу та плазми», яку закінчив захистом кандидатської дисертації (1976 р.) у спецраді Інституту гідромеханіки АН УРСР (м. Київ). Тема дисертації «Гідродинаміка і масоперенос у розплаві, який твердіє», наукові керівники: член-кореспондент АН УРСР Повх І. Л; доцент, кандидат технічних наук Завгородній П. Ф.
Ф. В. Недопьокін працює в Донецькому державному університеті з 1969 р. на кафедрі фізичної гідродинаміки (згодом перейменовано в кафедру фізики нерівноважних процесів, метрології та екології): лаборантом (1969–1970 рр.), молодшим та старшим науковим співробітником (1971–1974 рр.), асистентом (1974–1980 рр.), доцентом (1981–1989 рр.), з листопада 1989 р. – професором. Виконує обов’язки заступника завідувача цієї кафедри. Загальний та безперервний стаж роботи у ДонНУ – 44 роки. Ф. В. Недопьокін є відомим вченим, автором визнаних наукових праць з гідродинаміки та тепломасопереносу у металургійних та ливарних технологіях, зокрема і у середовищах, що кристалізуються.

Народження молодої родини З дружиною Діти та онука

З 1984 р. Ф. В. Недопьокін – науковий керівник лабораторії НДЧ «Моделювання процесів теплопереносу» на кафедрі ФНПМіЕ. Лабораторією встановлені наукові зв’язки з такими науковими установами та підприємствами, як-от: НВО «Темп» (м. Москва), ВО «Невський завод», ВО «Більшовик» (м. Санкт-Петербург), ВО «Іжсталь» (м. Іжевськ), ВО «Червоний Жовтень» (м. Волгоград), ФТІМС НАНУ, ІТТФ НАНУ (м. Київ), ДДТУ, ВО «Дніпродзержинський комбінат», ІЧМ НАНУ, Національна металургійна академія України, ВО «Нижньодніпровський трубний завод» (м. Дніпропетровськ), ВО «Південний трубний металургійний завод» (м. Нікополь), ДонНІІЧермет, ДМЗ, УКРІНТЕК (м. Донецьк), ЗАТ «Азовсталь», ЗАТ «Ілліча» (м. Маріуполь).
Патенти на винаходи, отримані співробітниками лабораторії, свідчать про те, що сфера інтересів лабораторії лежить не тільки в галузі металургії, але і медицини та харчової промисловості. Співробітники лабораторії поєднують наукову роботу з навчальним процесом. За сорокарічний період в лабораторії було підготовлено понад 200 спеціалістів і магістрів, її співробітниками було захищено 14 кандидатських і 3 докторські дисертації.
Ф. В. Недопьокін має досвід викладання низки спеціалізованих навчальних дисциплін. Ним розроблені та реалізовані спеціальні навчальні курси: «Феноменологічна теорія нерівноважних процесів», «Теорія тепломасопереносу», «Статистична теорія нерівноважних процесів», «Фізико-хімічна гідродинаміка», «Процеси переносу у суцільних середовищах», «Лінійні та кутові вимірювання», «Взаємозамінність та технічні вимірювання», «Основи гідравліки і теплотехніки». Усі курси, які він читає, забезпечені навчально-методичними посібниками і розробками. Керує курсовими, магістерськими та дипломними роботами, аспірантами і докторантами, практиками студентів, лабораторними заняттями.

Рідна кафедра З учнями Зі студентами На заводі

Докторську дисертацію захистив у грудні 1988 р. Вчений ступінь доктора технічних наук присуджено за результатами захисту дисертації у спецраді Інституту технічної теплофізики НАН України за спеціальністю «Теплофізика та молекулярна фізика». Тема докторської дисертації «Математичне моделювання гідродинаміки, тепломасопереносу при формуванні злитків та виливків, які твердіють». Ідейним та науковим консультантом цього етапу є професор І. Л. Повх. Вчене звання доцента отримав у 1982 р., професора – у 1991 р. Він – науковий керівник госпдоговірних та конкурсних держбюджетних НДР з механіки, енергетики та енергозбереження.
Розробив важливу науково-технічну проблему фізичного та математичного моделювання гідродинамічних, теплофізичних та масообмінних процесів у металургійних технологіях, зокрема і під час формування злитків та виливків для прогнозування і підвищення їхньої якості. Разом з учнями розроблена узагальнена математична модель взаємозумовлених процесів гідродинаміки, тепломасопереносу та кристалізації з урахуванням двофазної зони та турбулентності, яка ґрунтується на головних положеннях механіки багатофазних середовищ. Вперше з єдиних позицій теплофізики кристалізації бінарних розплавів проведені дослідження та встановлені закономірності гідродинамічних та тепломасообмінних процесів під час наповнення розплавом виливниць та ливарних форм, твердіння сталевих злитків у виливницях в умовах термоконцентраційної та змішаної конвекції, фасонних виливків та виливків електрошлакового переплаву.
Запропонована методика проведення автоматизованого обчислювального експерименту для вирішення задачі оптимального керування теплофізичним процесом під час формування виливків спеціальних видів лиття та визначення раціональної конфігурації поперечного перетину злитку. Визначені раціональні режими формування ливарних виробів, що забезпечують підвищення їхніх службових якостей.
Розробляється математичне забезпечення для дослідження та оптимізації гідродинамічних і теплофізичних процесів у композитних та безперервного лиття злитках, у ванні проміжного ковша багатоструменевої машини безперервного лиття заготовок і формування злитків трубної та колісної сталі.
Співробітниками лабораторії, науковим керівником якої він є, разом з УКРІНТЕК розробляється новий спосіб придушення бурого диму шляхом подачі нейтрального газу при переливах чавуна з ємності в ємність. Цей спосіб вирішення екологічної проблеми впроваджений у міксерному відділенні конвертерного цеху меткомбінату «Азовсталь».
Розроблений комплекс моделей, алгоритмів та пакетів прикладних програм впроваджено на кількох підприємствах та в інститутах, що дало змогу підвищити стійкість литих заготівок, знизити собівартість їхнього виробництва і збільшити вихід якісного металу. Розробки використовуються як елемент САПРу, АСУ ТП та інтегрованих експертних систем для дослідження та проєктування в металургійних технологіях. Сумарний економічний ефект від впровадження склав близько одного мільйона радянських рублів.
Підготував 5 кандидатів наук та 2 доктори наук, був науковим консультантом докторантів. Автор понад 450 праць наукового та навчально-методичного характеру, серед яких 15 наукових монографій, 12 навчально-методичних праць, 20 навчальних посібників та 2 електронні підручники. Чотири навчальні посібники: «Диффузионные процессы в стационарных газовых потоках» (видання 1-ше); «Диффузионные процессы в стационарных газовых потоках» (видання 2-ге, доповнене та перероблене); «Основы механики сплошных сред», «Дослідження, моделювання та оптимізація ливарних систем» та два підручники: «Затвердевание металлов и металлических композиций»; «Твердіння металів і металевих композицій» були видані під грифом Міністерства освіти і науки України.
Найважливіші монографії та посібники: «Математическое моделирование гидродинамики и тепломассопереноса в слитках», «Теория тепломассопереноса», «Физико-химическая гидродинамика», «Процессы переноса импульса, энергии и массы в сплошных средах», «Экологическая гидродинамика», «Прямая оптимизация технологических процессов», в яких узагальнені результати досліджень з низки нових напрямів гідродинаміки та теплофізики, зокрема і в металургійних та ливарних технологіях.
Його студенти були відзначені Преміями у конкурсах студентських наукових робіт Національної академії наук України; 6 студентських наукових робіт його учнів відзначалися дипломами різного рівня на конкурсах студентських наукових робіт з фізичних та екологічних наук МОН України.
Ф. В. Недопьокін – академік Академії наук вищої школи України та академік Академії інженерних наук України, голова спецради із захисту докторських дисертацій СРД 11.059.09 і спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека» в Донецькому національному університеті, член спецради із захисту докторських дисертацій Д 12.085.01 в Донбаський державній академії будівництва і архітектури, член Вченої ради фізичного факультету ДонНУ, член редакційної колегії журналів: «Математичне моделювання» (ДДТУ, м. Дніпродзержинськ), «Теоретична та прикладна механіка» (ДонНУ), «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» (НМетАУ, м. Дніпропетровськ), «Системний аналіз та інформаційні технології у науках про природу та суспільство» (ДонНТУ, м. Донецьк) та «Вісник ДонНУ» (ДонНУ, м. Донецьк), експерт Наукової ради МОН за напрямом «Енергетика та енергозбереження».
Ф. В. Недопьокін нагороджений двома Почесними грамотами від Міністерства освіти і науки України, Почесним дипломом «Кращий викладач ДонНУ», академічною нагородою Ярослава Мудрого та Почесним знаком «Відмінник освіти України». У 2010 р. став заслуженим професором Донецького національного університету.