Обрати сторінку

Тематичний план держбюджетних науково-дослідних робіт у 2022 році

Тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконує Донецький національний університет імені Василя Стуса за рахунок коштів Державного бюджету України в 2022 році

У 2022 р. в університеті розпочато виконання однієї нової фундаментальної науково-дослідної роботи (НДР) за фаховим напрямом «Хімія». Загалом в університеті виконується чотири роботи – три фундаментальні НДР і одна прикладна науково-технічна (експериментальна) розробка, – які фінансуються за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету України (бюджетна програма за КПКВК 2201040).
Фінансування НДР і розробок розподілено відповідно до наданого Міністерством освіти і науки розпису асигнувань за КПКВК 2201040 (наказ МОН України «Про обсяги фінансування наукових досліджень і розробок та фінансової підтримки наукових установ, що становлять національне надбання, на 2022 рік за КПКВК 2201040» від 21.01.2022 р., № 50) та вимог наказу Міністерства освіти і науки України «Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2022 рік» від 31.01.2022 р., № 77.
Формування Тематичного плану наукових досліджень та розробок університету у 2022 році здійснювалося на підставі наступного:
1) Наказом МОН України від 21.01.2022 р., № 50, затверджено річний обсяг фінансування НДР у 2022 році у розмірі 3 842,085 тис. грн. за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету України.
2) Відповідно до наказу МОН України «Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2022 рік» від 31.01.2022 р., № 77, тематичний план наукових досліджень та розробок на 2022 рік, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, сформовано з дотриманням наступного:
– до тематичного плану включено фундаментальні дослідження, виконання яких розпочато у 2020-2021 рр. з обсягом фінансування в розмірі 70% від потреби на етап 2022 року, та перехідну розробку, розпочату у 2021 році з обсягом фінансування в розмірі 80% від потреби на етап 2022 року;
– фундаментальну НДР «Сполуки d- та f-металів із поліоксометалат-аніонами та прогнозування взаємодії у складнооксидних системах» (№ держреєстрації 0122U000762, керівник – РОЗАНЦЕВ Георгій Михайлович, проф., д-р хім. наук), яка за результатами конкурсного відбору отримала оцінку «високого рівня» (85,5 бали) включено до Тематичного плану із фінансуванням в обсязі 70% від запланованого у проєкті дослідження на етап 2022 року.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень та розробок, які виконуються в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса за рахунок коштів Державного бюджету України у 2022 році (затверджений на засіданні науково-технічної ради ДонНУ імені Василя Стуса, протокол № 6 від 24.02.2022 р.)

Науковий напрям Тип роботи, номер держреєстрації Назва роботи Керівник
Пріоритетний напрям: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Пріоритетний напрям: Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук
Математика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0121U109525

Спектральні проблеми та властивості регулярності диференціальних і інтегральних операторів, крайові задачі для планарних структур ДЕРКАЧ Володимир Олександрович, проф., д-р фіз.-мат. наук
Загальна фізика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0120U102059

Фазово-когерентна динаміка квантових матеріалів і гібридних структур на їх основі БІЛОГОЛОВСЬКИЙ Михайло Олександрович, проф., д-р фіз.-мат. наук
Пріоритетний напрям: Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
Хімія Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0122U000762

Сполуки d- та f-металів із поліоксометалат-аніонами та прогнозування взаємодії у складнооксидних системах РОЗАНЦЕВ Георгій Михайлович, проф., д-р хім. наук
Пріоритетний напрям: Інформаційні та комунікаційні технології. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси.
Інформатика та кібернетика Прикладна науково-технічна (експериментальна) розробка

№ держреєстрації: 0121U109526

Система локалізації, класифікації та трекінгу об’єктів у режимі реального часу за допомогою алгоритмів штучного інтелекту БАРКАЛОВ Олександр Олександрович, проф., д-р техн. наук

 

На засіданні НТР від 20.05.2022 р., протокол № 8, було обговорено питання «Про внесення змін до Тематичного плану наукових досліджень та розробок, які виконує Донецький національний університет імені Василя Стуса за рахунок коштів державного бюджету у 2022 році».
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.04.2022 р., № 367, «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2022 № 50 та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.02.2022 № 181 і від 14.04.2022 № 338» було зменшено обсяги фінансування фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. Обсяги фінансування наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених залишаються без змін. У зв’язку з воєнною агресією російської федерації проти України та введенням Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про подовження строку дії воєнного стану в Україні», Міністерство освіти і науки України дозволяє здійснювати скорочення видатків між роботами та за статтями витрат самостійно, з урахуванням наявної потреби у видатках за статтею витрат (лист МОН України від 28.04.2022р., №1/4606-22, «Про надання інформації» та лист МОН України від 16.05.2022р., №7/101-22, «Про надання інформації»). Скорочення видатків загального фонду за КПКВК 2201040 для університету склало 310,414 тис.грн. і обсяг видатків для виконання чотирьох робіт затверджено в сумі 3 531,671 тис.грн.