Обрати сторінку

Тематичний план-2020 р.

У 2020 р. розпочато одну нову фундаментальну НДР за фаховим напрямом «Загальна фізика». Загалом в університеті виконується п’ять фундаментальних науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок видатків загального фонду державного бюджету України.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень та розробок, які виконуються в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса за рахунок коштів державного бюджету України у 2020 році

Науковий напрям Тип роботи, номер держреєстрації Назва роботи Керівник
Пріоритетний напрям: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Пріоритетний напрям: Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук
Механіка Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0119U100042

Розробка методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних оболонок та пружних твердих тіл з рідиною при дії різного виду динамічних навантажень Шевченко Володимир Павлович, проф., д-р фіз.-мат. наук, академік НАН України
Математика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0118U003138

Властивості cингулярних розв’язків диференціальних рівнянь, спектральний аналіз різницевих систем та моделювання нелінійних процесів Рассохіна Юлія Валентинівна, старш. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук
Загальна фізика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0120U102059

Фазово-когерентна динаміка квантових матеріалів і гібридних структур на їх основі Білоголовський Михайло Олександрович, проф., д-р фіз.-мат. наук
Пріоритетний напрям: Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
Хімія Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0119U100025

Поліоксометалати, ортованадати та оксіортосилікати перехідних металів і лантанідів для створення новітніх матеріалів Розанцев Георгій Михайлович, проф., д-р хім. наук
Пріоритетний напрям: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0118U003137

Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика : комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри Загнітко Анатолій Панасович, проф., д-р філол. наук, чл.-кор. НАН України