Обрати сторінку

Тематичний план – 2019 р.

У 2019 р. розпочато два нових проекти за фаховими напрямами «Механіка» та «Хімія». Загалом в університеті виконується сім науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України: шість фундаментальних НДР і одна науково-технічна (експериментальна) розробка.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень та розробок, які виконуються в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса за рахунок коштів державного бюджету України у 2019 році

Науковий напрям Тип роботи, номер держреєстрації Назва роботи Керівник
Механіка Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0119U100042

Розробка методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних оболонок та пружних твердих тіл з рідиною при дії різного виду динамічних навантажень Шевченко Володимир Павлович, проф., д-р фіз.-мат. наук, академік НАН України
Хімія Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0119U100025

Поліоксометалати, ортованадати та оксіортосилікати перехідних металів і лантанідів для створення новітніх матеріалів Розанцев Георгій Михайлович, проф., д-р хім. наук
Хімія Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0117U002361

Протон-спряжений перенос електрона в гомолітичних реакціях фенолів у водних і водно-органічних середовищах Шендрик Олександр Миколайович, проф., д-р хім. наук
Загальна фізика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0117U002360

Спектральні та транспортні властивості металооксидних сполук з елементами перехідних груп Зубов Едуард Євгенович, старш. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук
Математика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0118U003138

Властивості cингулярних розв’язків диференціальних рівнянь, спектральний аналіз різницевих систем та моделювання нелінійних процесів Рассохіна Юлія Валентинівна, старш. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук
Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0118U003137

Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика : комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри Загнітко Анатолій Панасович, проф., д-р філол. наук, чл.-кор. НАН України
Інформатика та кібернетика Розробка

№ держреєстрації: 0118U003139

Розроблення електронної краудфандінгової платформи індексації, пошуку, класифікації та аналізу метричних книг та інших історичних документів Баєв Артем Вікторович, канд. фіз.-мат. наук