Обрати сторінку

Тематичний план науково-дослідних робіт, які виконуються в межах робочого часу науково-педагогічних працівників у 2022 році

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з наукової роботи
_____________ Ілля ХАДЖИНОВ
«24» лютого 2022 р.

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса


з/п
№ держреєстрації Назва НДР Науковий керівник Початок Закінчення Кафедра
1 0117U003536 Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі XXI століття ПРИМУШ Микола Васильович 06.2017 05.2022 Кафедра політології та державного управління
2 0118U001041 Поетика літературно-художнього твору: теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна ПРОСАЛОВА Віра Андріївна 2018 2022 Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури
3 0118U006124 Історична наука як фактор історичної пам’яті ТЕМІРОВА Надія Романівна 10.2018 09.2022 Кафедра спеціальних галузей історичної науки
4 0118U002394 Дослідження та комп’ютерно-математичне моделювання складних систем та процесів у науці, освіті та інформаційно-комунікаційній діяльності підприємств АНТОНОВ Юрій Сергійович 10.2018 09.2022 Кафедра інформаційних технологій
5 0118U002396 Актуальні питання історії України в контексті європейської цивілізації БУТ Олександр Микитович 10.2018 09.2022 Кафедра історії України
6 0120U101750 Діджиталізація первинних даних про біологічне та ландшафтне різноманіття Вінницької області та України ЯВОРСЬКА Олена Григорівна 01.2020 12.2022 Кафедра ботаніки та екології
7 0120U102962 Розробка способів підвищення продуктивності рослин і грибів за допомогою LED лазерних систем ПРИСЕДСЬКИЙ Юрій Георгійович 06.2020 12.2022 Кафедра ботаніки та екології
7 0119U102510 Синхронні та діахронні дослідження мовних одиниць різних рівнів ОЛЕНЯК Мар’яна Ярославівна 07.2019 12.2023 Кафедра германської філології
9 0120U100320 Культурно-мовний простір Поділля: тенденції, проблеми, перспективи розвитку ШАПОВАЛОВА Наталія Петрівна 02.2020 01.2023 Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури
10 0120U102710 Фінансово-кредитні інструменти гнучкого управління в умовах циклічного економічного розвитку ЛАКТІОНОВА Олександра Анатолівна 06.2020 05.2023 Кафедра фінансів і банківської справи
11 0120U102568 Особистісні і ситуативні детермінанти благополуччя особистості в сучасних умовах життєдіяльності ОВЕРЧУК Вікторія Анатоліївна 06.2020 06.2023 Кафедра психології
12 0121U110142 Сумісний вплив температури та структури на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину ШВЕД Олена Миколаївна 03.2021 12.2022 Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії
13 0121U100633 Обліково-аналітичний потенціал модернізації управління економікою України ІОНІН Євген Євгенович 01.2021 12.2023 Кафедра обліку, аналізу і аудиту
14 0122U000521 Документно-інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах цифровізації суспільства ЛУКАШ Галина Павлівна 01.2022 12.2023 Кафедра інформаційних систем управління
15 0122U002154 Аналіз позицій Донецького національного університету імені Василя Стуса в національних і міжнародних рейтингах закладів вищої освіти у 2021 році ГРИНЮК Роман Федорович 03.2022 06.2022 Науково-дослідна частина
16 0122U002287 Трансформаційні стратегії соціально-економічних систем в умовах викликів глобального сталого розвитку ОРЄХОВА Тетяна Вікторівна 04.2022 12.2024 Кафедра міжнародних економічних відносин
17 0122U002339 Господарсько-правове та адміністративно-правове забезпечення сталого розвитку ПАВЛЮЧЕНКО Юлія Миколаївна 04.2022 03.2024 Кафедра господарського та адміністративного права
18 0122U002368 Правовий механізм утвердження принципу верховенства права ГОЦУЛЯК Юрій Вікторович 04.2022 03.2024 Кафедра теорії, історії держави і права та філософії права
19 0122U002369 Правові механізми забезпечення, охорони і захисту прав людини ТУРЧЕНКО Ольга Григорівна 04.2022 03.2024 Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права

 

Завідувач науковою частиною НДЧ                                                                    Сергій РАДІО

Затверджений на засіданні науково-технічної ради
ДонНУ імені Василя Стуса, протокол № 6 від 24.02.2022 р.
З доповненням, внесеним відповідно до рішення НТР, протокол № 7 від 16.03.2022 р.