Обрати сторінку

Тематичний план – 2018 р.

Формування Тематичного плану наукових досліджень та розробок Університету у 2018 році здійснювалося на підставі наступного.

Наказом МОН України від 24 січня 2018 року, № 63, затверджено річний обсяг фінансування НДР у 2018 році у розмірі 4 089,065 тис. грн. (з загального фонду Державного бюджету України). Слід зазначити, що вказаний обсяг був на 17,5 % вищий за минулорічний ліміт асигнувань (2014 р. – 3 087,8 тис. грн., 2015 р. – 3 229,5 тис. грн., 2016 р. – 3 368,6 тис. грн., 2017 р. – 3 480,300 тис. грн.).

Відповідно до наказу МОН України «Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2018 рік» від 25 січня 2018 р., № 64, та протокольних рішень засідань Наукової ради Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2017 р., 10 жовтня 2017 р. та 22 грудня 2017 р. тематичний план наукових досліджень та розробок на 2018 рік, які фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету, було сформовано з дотриманням наступного:
– до тематичного плану було включено дослідження та розробки, виконання яких розпочато у попередні роки, з обсягом фінансування в розмірі 100 % від суми на кінець 2017 року (тобто без збільшенням річного обсягу фінансування, яке дало б змогу провести підвищення заробітної плати);
– проекти, які за результатами конкурсного відбору отримали оцінку «високого рівня» (75 балів і вище) фінансуються у повному обсязі, запланованому у проекті дослідження або розробки. Університет мав один такий проект – «Властивості cингулярних розв’язків диференціальних рівнянь, спектральний аналіз різницевих систем та моделювання нелінійних процесів» (керівник – Ю. В. Рассохіна, канд. фіз.-мат. наук., ст. наук. співр.; обсяг фінансування – 697,550 тис. грн.);
– прикладні дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, які за результатами конкурсного відбору отримали оцінку 66 балів і вище, фінансуються у розмірі 80 % від заявленого. Університет мав один такий проект – «Розроблення електронної краудфандінгової платформи індексації, пошуку, класифікації та аналізу метричних книг та інших історичних документів» (керівник – А. В. Баєв, канд. фіз.-мат. наук). Для виконання вказаного проекту, розглянувши звернення НТР Університету, Міністерство виділило кошти в розмірі 100 % від заявленої вартості (616,244 тис. грн.);
– один проект Університету, який було рекомендовано протокольним рішенням засідання Наукової ради Міністерства освіти і науки України на підставі порушеного клопотання – «Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика: комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри» (керівник – А. П. Загнітко, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України) – було включено до тематичного плану з обсягом фінансування 364,130 тис. грн., як виняток (лист МОН України «Щодо роз’яснення фінансування» від 01.02.2018 р., № 18.4-26).

Загалом, до Тематичного плану науково-дослідних робіт Університету, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України Міністерством освіти і науки України на 2018 р., було включено 12 проектів, із яких 9 – НДР фундаментального спрямування (з обсягом фінансування 2 843,771 тис. грн.), 2 – НДР прикладного спрямування (з обсягом фінансування 629,050 тис. грн.) та 1 – прикладна науково-технічна (експериментальна) розробка (з обсягом фінансування 616,244 тис. грн.).

У 2018 р. було відкрито три нові проекти. Загалом дослідження в Університеті проводяться за дев’ятьма фаховими напрямами з 26, встановлених Міністерством – «Математика», «Хімія», «Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство», «Інформатика та кібернетика», «Механіка», «Філософія, історія та політологія», «Загальна фізика», «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук», «Електроніка, радіотехніка та телекомунікації».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень та розробок, які виконував Донецький національний університет імені Василя Стуса за рахунок коштів державного бюджету у 2018 році

Науковий напрям

Тип роботи, номер держреєстрації Назва роботи Керівник

Механіка

Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0116U002522

Розробка методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій при дії різного виду статичних та динамічних навантажень Шевченко Володимир Павлович, проф., д-р фіз.-мат. наук, академік НАН України

Хімія

Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0116U002521

Поліоксомолібдати та поліоксовольфрамати з одно-, дво- та тризарядними

катіонами металів для створення новітніх матеріалів

Розанцев Георгій Михайлович, проф., д-р хім. наук
Хімія Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0116U002519

Регіоселективний синтез епоксидних сполук різної топології

Швед Олена Миколаївна, доц., д-р хім. наук

Інформатика та кібернетика

Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0116U002520

Метод та технологія обробки інформації, засновані на моделях взаємодій, що запозичені у живій природі Каргін Анатолій Олексійович, проф., д-р техн. наук
Філософія, історія та політологія Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0116U002518

Соціально-філософська рефлексія шляхів вирішення конфлікту на Сході України

Додонова Віра Іванівна, проф., д-р філос. наук

Хімія

Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0117U002361

Протон-спряжений перенос електрона в гомолітичних реакціях фенолів у водних і водно-органічних середовищах Шендрик Олександр Миколайович, проф., д-р хім. наук
Загальна фізика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0117U002360

Спектральні та транспортні властивості металооксидних сполук з елементами перехідних груп

Зубов Едуард Євгенович, старш. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук

Математика

Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0118U003138

Властивості cингулярних розв’язків диференціальних рівнянь, спектральний аналіз різницевих систем та моделювання нелінійних процесів Рассохіна Юлія Валентинівна, старш. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук
Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0118U003137

Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика : комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри

Загнітко Анатолій Панасович, проф., д-р філол. наук, чл.-кор. НАН України

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

Прикладна НДР

№ держреєстрації: 0117U002362

Отримання антиоксидантів та розробка способів утилізації промислових відходів і біоіндикації на основі вивчення прооксидантно- антиоксидантної системи базидіоміцетів

Приседський Юрій Георгійович, доц., канд. біолог. наук

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

Прикладна НДР

№ держреєстрації: 0117U002363

Високоефективні вузли радіопередавальних систем на базі підсилювачів та автогенераторів класів Е та об’ємних інтегральних схемах

Крижановський Володимир Григорович, проф., д-р техн. наук

Інформатика та кібернетика Розробка

№ держреєстрації: 0118U003139

Розроблення електронної краудфандінгової платформи індексації, пошуку, класифікації та аналізу метричних книг та інших історичних документів

Баєв Артем Вікторович, канд. фіз.-мат. наук