Обрати сторінку

Тематичний план держбюджетних науково-дослідних робіт у 2017 році

До Тематичного плану науково-дослідних робіт ДонНУ імені Василя Стуса, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України Міністерством освіти і науки України у 2017 році, включено 13 проектів, із яких 10 – НДР фундаментального спрямування (з обсягом фінансування 2 633,572 тис. грн.) та 3 – прикладного (з обсягом фінансування 846,728 тис. грн.).

У 2017 р. було відкрито чотири нові проекти. Загалом дослідження в університеті проводяться за 10 фаховими напрямами з 24, встановлених Міністерством освіти і науки України – «Математика», «Хімія», «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації», «Інформатика та кібернетика», «Механіка», «Філософія, історія та політологія», «Загальна фізика», «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук», «Право», «Електроніка, радіотехніка та телекомунікації». Слід зауважити, що наукові проекти з напряму «Загальна фізика» включено до Тематичного плану 2017 року після перерви, яка тривала з 2013 року.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

наукових досліджень та розробок, які виконує Донецький національний університет імені Василя Стуса за рахунок коштів державного бюджету

у 2017 році

Науковий напрям

Тип роботи, номер держреєстрації Назва роботи

Керівник

Математика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0115U000087

Аналітичні методи дослідження стохастичних диференціальних рівнянь Баєв Артем Вікторович, канд. фіз.-мат. наук
Математика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0115U000136

Метричні простори, гармонічний аналіз функцій і операторів, сингулярні та некласичні задачі для диференціальних рівнянь Шишков Андрій Євгенович, проф., д-р фіз.-мат. наук
Хімія Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0117U002361

Протон-спряжений перенос електрона в гомолітичних реакціях фенолів у водних і водно-органічних середовищах Шендрик Олександр Миколайович, проф., д-р хім. наук
Хімія Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0116U002521

Поліоксомолібдати та поліоксовольфрамати з одно-, дво- та тризарядними

катіонами металів для створення новітніх матеріалів

Розанцев Георгій Михайлович, проф., д-р хім. наук
Хімія Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0116U002519

Регіоселективний синтез епоксидних сполук різної топології Швед Олена Миколаївна, доц., д-р хім. наук
Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0115U000088

Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне моделювання Загнітко Анатолій Панасович, проф., д-р філол. наук, чл.-кор. НАН України
Інформатика та кібернетика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0116U002520

Метод та технологія обробки інформації, засновані на моделях взаємодій, що запозичені у живій природі Каргін Анатолій Олексійович, проф., д-р техн. наук
Механіка Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0116U002522

Розробка методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій при дії різного виду статичних та динамічних навантажень Шевченко Володимир Павлович, проф., д-р фіз.-мат. наук, академік НАН України
Філософія, історія та політологія Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0116U002518

Соціально-філософська рефлексія шляхів вирішення конфлікту на Сході України Додонов Роман Олександрович, проф., д-р філос. наук
Загальна фізика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0117U002360

Спектральні та транспортні властивості металооксидних сполук з елементами перехідних груп Зубов Едуард Євгенович, старш. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук
Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук Прикладна НДР

№ держреєстрації: 0117U002362

Отримання антиоксидантів та розробка способів утилізації промислових відходів і біоіндикації на основі вивчення прооксидантно- антиоксидантної системи базидіоміцетів Приседський Юрій Георгійович, доц., канд. біолог. наук
Право Прикладна НДР

№ держреєстрації: 0116U002517

Концепція правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки) Бобкова Антоніна Григоріївна, проф., д-р юрид. наук, академік НАПрН України
Електроніка, радіотехніка та телекомунікації Прикладна НДР

№ держреєстрації: 0117U002363

Високоефективні вузли радіопередавальних систем на базі підсилювачів та автогенераторів класів Е та об’ємних інтегральних схемах Крижановський Володимир Григорович, проф., д-р техн. наук