Обрати сторінку

Ігнатенко Петро Іванович
Професор кафедри нанофізики Донецького національного університету, доктор фізико-математичних наук

Народився 08.11.1926 р. в с. Кулат Еткульського району Челябінської області. У 1934 р. пішов навчатися до школи.
Після закінчення у 1943 р. 9 класу ЗШ № 10 м. Фрунзе пішов працювати на військовий завод № 60, евакуйований з Європейської частини Російської Федерації, спочатку учнем слюсаря-налагоджувальника, а потім і налагоджувальником верстатів із виготовлення патронів для фронту. Особливо важкими були нічні зміни. На заводі пропрацював 2 роки до липня 1945 р. Екстерном склав іспити за 10 клас, у вересні 1945 р. вступив на фізико-математичний факультет Киргизького державного педагогічного інституту і закінчив його в 1949 р. У студентські роки захоплювався гімнастикою і навіть перемагав у міських змаганнях зі спортивної гімнастики.
У 1949–1952 рр. працював учителем фізики і математики ЗШ № 1 Ворошилівського району області Фрунзе, а з 1953 р. – асистентом кафедри вищої математики і теоретичної механіки Киргизького державного сільськогосподарського інституту. У 1954 р. вступає до річної аспірантуру Ленінградського інженерно-економічного інституту, а у 1956 р. в Ленінградському державному педагогічному інституті захищає дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук. У період 1956–1959 рр. працював доцентом кафедри Фізики Киргизького сільськогосподарського інституту (у вченому званні доцента був затверджений у 1958 р.). У період 1959–1964 рр. за конкурсом був прийнятий на роботу завідувачем кафедри фізики Пензенського вищого артилерійського інженерного училища.
З 1964 р. працював у Донецькому державному університеті, обіймаючи посади завідувача кафедри загальної та експериментальної фізики, доцента і завідувача кафедри рентгенометалофізики. У 1984 р. захистив дисертацію з теми «Структура, кінетика зростання, епітаксіальний зв’язок і властивості продуктів, що утворюються в процесі реакційної дифузії» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук в Інституті металофізики НАН України (м. Київ). У 1986 р. йому присвоєно вчене звання професора кафедри фізики металів, пізніше перетвореної на кафедру фізики твердого тіла і ФМ, а з 2008 р. – у кафедру нанофізики.

Коли тримаєшся за руку – справа завжди здається легкою

За майже 45-річну роботу в університеті прочитав студентам-фізикам більше 10 спецкурсів, за його участю були створені спеціальні лабораторії «Рентгеноструктурний аналіз», «Рентгенографія матеріалів», «Фізика тонких плівок», методичний кабінет кафедри, видано 18 навчально-методичних вказівок до читання курсів. Разом з професором Н. П. Іваніциним опубліковано 3 навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України: «Фізика матеріалів» (1999 р.), «Рентгенографія реальних кристалів» (2000 р.) і «Фізика міцності і пластичності кристалів» (2005 р.). Останні два посібники були відзначені в університеті преміями. Всього ж за 60-річну педагогічну діяльність у вищій школі він видав 6 навчальних посібників, зокрема «Збірник завдань з фізики» і «Фізичний практикум». Було підготовлено понад 400 фахівців-фізиків вищої кваліфікації, з яких 9 стали докторами наук і понад 40 – кандидатами наук. Серед його випускників викладачі вузів, директори шкіл і ліцеїв, директори і керівники інститутів і відділів НАНУ.
Наукова діяльність П. І. Ігнатенка пов’язана з дослідженням продуктів твердофазних реакцій, що виникають у поверхневих оболонках різних матеріалів (які служать підкладками), також і в умовах епітаксіального (орієнтуючого) впливу підкладок. Були отримані і досліджені покриття і плівки близько 30 бінарних сплавів. Експериментальні дані дали змогу йому побудувати макроскопічну теорію епітаксії і сформулювати температурний критерій орієнтованого наростання продуктів реакційної дифузії з різною структурною досконалістю. По суті, було розроблено новий перспективний напрям у фізиці твердого тіла – орієнтоване наростання сполук, що утворюються у процесі реакційної дифузії, за умов вкладу енергії хімічної реакції на кордоні фаз. Цей напрям дав змогу не лише узагальнити накопичений експериментальний матеріал в епітаксіальному зростанні сполук, але і проводити прогнозування можливості такого зростання у конкретних бінарних системах. Практична цінність цих робіт полягає у здобутті плівок і покриттів з високою структурною досконалістю (текстурованих, надструктурних, двійникових, монокристалічних, що проілюстровано у фотографіях), які мають покращувальні фізичні і механічні властивості та вищу стабільність, порівняно зі звичайними полікристалами, що дуже важливо у мікроелектроніці.
Останнім часом займався роботою з отримання і дослідження структури і властивостей наноструктурних нітридних, силіцидних і боридних покриттів на основі перехідних металів. Була розроблена макроскопічна теорія формування методами іонного осадження наноструктурних плівок і покриттів з наперед заданою структурою. Створена ним наукова школа зі здобуття і дослідження складу, структури і властивостей мікро- і наноструктурних плівок і покриттів середовищ знайшла широке визнання серед учених України, а також учених близького і далекого зарубіжжя.
За результатами досліджень опубліковано 1 монографію (1986 р.) і майже 250 робіт, серед яких понад 50 у співавторстві зі студентами. Отримано 7 патентів, 5 його аспірантів захистили кандидатські дисертації, всі вони отримали звання доцента, а один – звання професора.
П. І. Ігнатенко завжди брав активну участь у суспільному житті університету і Донецької області. Кілька років був головою секції фізиків і астрономів Донецького обласного суспільства «Знання», головою журі обласної олімпіади «Юний фізик», очолював методологічну роботу на фізичному факультеті. Був першим секретарем партійного бюро Донецького університету, членом спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій, експертом університету з космічного матеріалознавства, членом редколегії республіканської науково-технічної збірки «Фізика твердого тіла», співкерівником студентського наукового суспільства університету, членом редколегії всеукраїнського наукового журналу «Фiзика i хiмiя твердого тiла», редколегії збірки наукових праць Приазовського державного технічного університету, Оргкомітету Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок, експертом кафедри з фізики твердого тіла.
За час роботи у вищих навчальних закладах країни П. І. Ігнатенко 8 разів був нагороджений медалями «За доблесну працю. З нагоди 100-річчя від дня народження В. І. Леніна», «Ветеран праці», «За доблесну працю у великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за успіхи у підготовці фахівців для народного господарства країни, знаком «Відмінник освіти України», знаком «За науковi досягнення».
У 2006 р. йому присвоєно звання «Заслужений професор Донецького національного університету».