Обрати сторінку

Гетьман Євген Іванович
Завідувач кафедри неорганічної хімії, професор, доктор хімічних наук,
член експертної Ради при МОН України

Народився у м. Донецьк (Сталіно) у 1937 р.
Після закінчення школи пішов навчатися на хімічний факультет Донецького індустріального інституту, який закінчив у 1959 р. за фахом «Хімічна технологія». Працював інженером, потім старшим інженером-дослідником на Донецькому коксохімічному заводі. Вступив в заочну аспірантуру Донецького політехнічного інституту за фахом «Хімічна технологія палива», в першому році склав 2 кандидатські іспити, але переконався, що ні на заводі, ні в інституті немає умов для роботи над дисертацією. Тому у 1965 р. перейшов на роботу до науково-дослідницької групи кафедри неорганічної хімії Донецького державного університету. У січні 1966 р. став аспірантом очної аспірантури кафедри неорганічної хімії ДонДУ. Його керівником був Маркс Васильович Мохосоєв, перший декан хімічного факультету і завідувач кафедри.
У той час на хімічному факультеті ДонДУ не було не лише жодної експериментальної бази для проведення наукової роботи, але й власне лабораторій. Було лише приміщення колишньої школи і класи без водопостачання, каналізації, силової електропроводки. Аспіранти, наукові співробітники, викладачі самі все це створювали. Прилади для досліджень передавали кафедрі з балансу на баланс інші організації (Інститут пластмас, Донецький хіміко-металургійний комбінат, завод кам’яного лиття та ін.). Тому в роки аспірантури паралельно йшло створення лабораторії і виконання дисертаційної роботи, присвяченої розробці методів синтезу і дослідженню молібдатів рідкоземельних елементів, що мають люмінесцентні і лазерні властивості. Дисертація була захищена у травні 1969 р.
Після захисту працював асистентом (1969 р.), старшим викладачем (1970 р.), а потім доцентом кафедри неорганічної хімії. Е. І. Гетьман створив науковий напрям «Дослідження ізоморфних заміщень в неорганічних матеріалах». Під його керівництвом починає працювати група молодих співробітників, аспірантів і студентів. Підсумком роботи у 1985 р. стала монографія «Ізоморфні заміщення у вольфраматних і молібдатних системах», в якій узагальнені результати вивчення кількісних закономірностей ізоморфних заміщень аніонів тетраедрів у вищезазначених системах. Ця робота лягла в основу його докторської дисертації, яку захистив у 1987 р.
Під керівництвом і за участю Є. І. Гетьмана з 1975 р. проводилися роботи зі здобуття п’єзоелектричних матеріалів на основі цирконату-титанату свинцю, які використовувалися для створення приймачів і передавачів в акустичному зв’язку під водою. На замовлення фізико-хімічного інституту ім. Л. Я. Карпова розроблялися нові анодні матеріали для хімічної промисловості. На початку 90-х рр. за замовленням кафедри електронних приладів факультету електронної техніки КПІ проводилася робота зі створення мішеней теплових передавальних телевізійних трубок з піроелектричних матеріалів.
Разом з кафедрою теоретичної фізики нашого університету з 1988 р. ведеться робота із синтезу і дослідження кераміки високотемпературних надпровідників та інших нових матеріалів. Тоді ж Є. І. Гетьманом ініціюються наукові дослідження з розроблення методів синтезу і регулювання властивостей біоактивного матеріалу на основі гідроксиапатиту кальцію, що застосовується в медицині (стоматологія, ортопедія, кістково-щелепна хірургія, травматологія).
Науково-методична робота спочатку ним проводилася у напрямі розробки і використання в навчальному процесі рейтингової системи навчання (кінець 80-х рр.), потім – створення контролюючих і навчальних комп’ютерних програм (початок 90-х рр.), згодом – розробки електронних навчальних посібників, також і для дистанційної освіти в мережі Інтернет. Є ініціатором проведення і головою оргкомітету 8-ми Всеукраїнських науково-методичних конференцій «Комп’ютерні технології навчального і наукового призначення з хімії». Ним створена нова спеціалізація «Комп’ютерна хімія».
У 1988 р. Є. І. Гетьмана обирають на посаду завідувача кафедри неорганічної хімії і в цьому ж році присуджують ступінь доктора хімічних наук. У 1989 р. він отримує вчене звання професора.
Очоливши кафедру, Є. І. Гетьман, окрім науково-дослідної роботи і викладання загального курсу «Кристалохімія» російською та українською мовами, спецкурсів «Хімія твердого тіла», «Рентгенофазовий аналіз», «Кристалохимія потрійних неорганічних з’єднань», «Ізоморфні заміщення атомів в кристалах» та ін., займається вдосконаленням наукового устаткування кафедри. Дифрактометри випуску 70–80-х рр. минулого століття, що зберігаються на кафедрі, модернізовані і відповідають сучасним вимогам (створено електронне управління й обробку результатів експерименту на ЕОМ).
Результати його наукової і науково-методичної роботи опубліковані у 337 роботах, зокрема у статтях в журналах з імпакт-фактором від 0,5 до 2,0 авторських свідоцтвах, патентах, навчальних посібниках. Окрім надрукованих робіт, створено кілька десятків електронних посібників для контролю знань і навчання, зокрема й електронний підручник з кристалохімії. Під його керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій, зокрема аспірантами з Алжиру та Ємену.
Був головою спеціалізованої Ради при ДонДУ з неорганічної хімії, членом спеціалізованої Ради при Дніпропетровському хіміко-технологічному університеті. Є членом науково-методичної комісії та експертної Ради при МОН України, а також членом спеціалізованої Ради при ДонДТУ.