Обрати сторінку

Черніченко Геннадій Олександрович
Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, Заслужений працівник освіти України

Народився 20 лютого 1943 р. Його загальний стаж викладацької роботи на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри розвитку і розміщення продуктивних сил ДонНУ сягає понад 37 років. З 1991 р. – завідувач кафедри РРПС.
У 1986 р. обраний за конкурсом деканом економічного факультету. За 27 років керівництва факультетом Г. О. Черніченко забезпечив його поступовий і прогресивний розвиток. За цей час економічний факультет став одним із найбільших і динамічних факультетів ДонНУ.
Факультет посідає провідні місця у сфері економічної освіти регіону завдяки гармонійному поєднанню класичних та інноваційних форм освітньої діяльності за численними напрямами підготовки фахівців – шість бакалаврських, сім магістерських програм, п’ять спеціальностей аспірантури і докторантури, вісім напрямів післявузівської підготовки, дві спеціальності спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій.
Діяльність з підготовки кадрів економічного профілю та науково-дослідна робота факультету, його конфігурація, структура набору та випуску, кадровий склад і матеріальна база за часів керівництва Г. О. Черніченка розвивалися і змінювалися відповідно до викликів суспільства. Змістовного оновлення зазнала структура спеціальностей факультету: відкрито нові напрями підготовки – міжнародна економіка, прикладна економіка, бізнес-адміністрування, міжнародний бізнес.
Стрімкий розвиток факультету є результатом послідовних дій декана, що базуються на його системному стратегічному світобаченні, обізнаності щодо перспектив розвитку сучасного університету та ринку освітніх послуг, професійному використанні сучасних управлінських технологій, організації злагодженої співпраці підрозділів факультету, видатних особистих рисах – висока відповідальність за імідж факультету, ініціативність, яскраві комунікативні здібності, досвідченість та мудрість.
Особливістю професійного шляху Г. О. Черніченка є прагнення до безперервної освіти та самовдосконалення: вища освіта – 1961–1965 рр., Одеський державний університет, спеціальність «Викладач географії»; друга вища освіта – 1968–1973 рр., Донецький державний університет, спеціальність «Планування промисловості»; аспірантура – 1974–1977 рр., Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова; захист кандидатської дисертації – 1978 р., Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова; захист докторської дисертації – 2003 р., Інститут економіки промисловості НАН України; підвищення кваліфікацій у межах науково-дослідної діяльності («Особливості еколого-економічного розвитку промислового виробництва», 2006–2012 рр.; «Формування економічних, соціальних та екологічних умов ефективного використання ресурсів Донецького регіону», 2012–2016 рр.), міжнародна проєктна діяльності (10 міжнародних проєктів за програмами Європейської Комісії, 10 міжнародних проєктів за програмами Європейської Комісії (Tempus-TACIS) та Британської Ради в Україні (DFID/REAR)); стажування – університет міста Сандерленд (Великобританія), університет ім. Аристотеля (Греція), університет міста Кордоба (Іспанія), Господарська Академія ім. Д. Ценова (Болгарія).
Професійну діяльність Г. О. Черніченка відрізняє прагнення до особистісного зростання та зорієнтованість на самовдосконалення якості праці, що проявляється у ґрунтовному виконанні функціональних обов’язків керівника (факультету та кафедри), результативності управлінського впливу на навчально-виховний процес, послідовному оновленні змісту діяльності відповідно до сучасних викликів суспільного розвитку. Основою таких результатів є поєднання визначених якостей, професіоналізму та широке використання таких форм самоосвіти, як-от: участь у роботі професійних асоціацій (Всеукраїнська асоціація з удосконалення менеджменту освіти, Російська асоціація бізнес-освіти, Академія економічних наук України), конференцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів тощо.
Висока результативність роботи Г. О. Черніченка проявляється за всіма напрямами його діяльності. Творчі досягнення пов’язані з розробкою нових актуальних для Донецького регіону тем досліджень: економічний розвиток старопромислових регіонів в умовах екологічних обмежень; розробка моделі економічної динаміки з урахуванням екологічних обмежень; територіальна організація продуктивних сил Донбасу та її регіональні особливості; напрями реформування податкової системи України; особливості еколого-економічного розвитку промислового виробництва. Г. О. Черніченко очолює наукову школу з напряму еколого-економічного розвитку економіки промислових регіонів.
Значним результатом діяльності Г. О. Черніченка є створення умов для підготовки на факультеті наукових кадрів вищої кваліфікації шляхом підтримки роботи аспірантури та докторантури, відкриття спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Під його особистим керівництвом підготовлено 7 кандидатів та 1 доктора економічних наук.
Г. О. Черніченко має навчально-методичні та наукові праці за актуальними та перспективними напрямами для Донецького регіону. Загальну кількість його публікацій складає 205 праць (разом з іноземними: у Болгарії, Німеччині, Сербії, Росії), серед яких 15 монографій та навчальних посібників. Він входить до редакційної колегії трьох збірників наукових праць, які включено до переліку фахових видань.
Ефективна адміністративна діяльність декана Г. О. Черніченка здійснюється завдяки створенню оптимальної організаційної структури економічного факультету. Навчальний процес та наукові досягнення на економічному факультеті забезпечують 8 кафедр. Для забезпечення реалізації всіх напрямів розвитку створено відповідні підрозділи факультету: навчальна та наукова частини, навчально-методична комісія, відділи виховної та соціальної роботи, міжнародних зав’язків, комп’ютерних технологій та комунікацій, фінансовий відділ, адміністративно-господарська частина. Зазначені підрозділи факультету є складовими загальноуніверситетської структури управління.
Значні масштаби діяльності факультету обумовили необхідність створення нових підрозділів в його структурі: навчально-консультаційних центрів, електронного методичного кабінету, відділу маркетингу, ради молодих учених, Асоціації випускників економічного факультету, навчально-практичного експертного центру «ArtDialog», студентського клубу, центру післявузівської та дистанційної освіти, редакції трьох наукових збірників, прес-центру, Спілки студентів економічного факультету ДонНУ, центрів економічної освіти і консалтингу «Зовнішконсалт», «Персонал» тощо.
Значну увагу у своїй діяльності Г. О. Черніченко приділяє навчально-організаційній роботі. Навчальний процес на економічному факультеті здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», впроваджено принципи кредитно-модульної системи організації навчального процесу відповідно до вимог Болонської декларації. Навчальний процес на факультеті повністю забезпечено власними навчально-методичними розробками.
Пошук новітніх форм викладання дисциплін, які б надавали можливість наближення процесу навчання до реальних умов діяльності суб’єктів господарювання, на сьогодні став одним із магістральних напрямів роботи професорсько-викладацького складу факультету у сфері навчально-методичної роботи. На кожній кафедрі постійно ведеться робота з удосконалення методики викладання, узагальнюється, обговорюється та поширюється краща практика педагогів-новаторів.
Г. О. Черніченко є членом Президії НМК Міністерства освіти і науки України галузі знань «Економіка та підприємництво» та «Менеджмент і адміністрування», членом Президії НМК класичних університетів з економіки та менеджменту, а також членом Експертної ради з економіки Державної акредитаційної комісії МОН України. В рамках роботи в цих комісіях факультет брав безпосередню участь у розробці галузевих стандартів вищої освіти в галузі знань «Економіка та підприємництво» та «Менеджмент і адміністрування».
Одним із пріоритетних напрямів діяльності Г. О. Черніченка є розвиток комп’ютерних та інформаційних ресурсів, що дає змогу на якісно новій основі вести підготовку кваліфікованих фахівців у галузі економічної освіти, а також впроваджувати в навчальний процес нові методи навчання, зокрема дистанційний. Для цього на факультеті створено платформу з дистанційного навчання.
Кафедри факультету періодично є базовими у проведенні Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт МОН України зі спеціальностей «Управління персоналом і економіка праці», «Маркетинг», проведенні II туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей «Управління персоналом і економіка праці», Міжнародна економіка».
Важливою складовою у підготовці фахівців-економістів є науково-дослідна робота студентів (НДРС). В організації НДРС на економічному факультеті впроваджено ідею Г. О. Черніченка щодо вертикальної інтеграції, яка полягає у використанні системного та комплексного підходів у роботі зі студентами, що дає змогу вже на 2–3 курсах виявляти тих з них, які в перспективі зможуть продовжити наукову діяльність в аспірантурі. Цьому сприяє створення у 2001 р. спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій за двома спеціальностями економічного профілю, членом якої є Г. О. Черніченко.
Для підвищення ефективності профорієнтаційної роботи був здійснений перехід від винятково профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл, ВНЗ І–ІІ рівня акредитації, працівниками підприємств та установ до розвитку маркетингової діяльності факультету, просунення його освітніх послуг на ринку вищої бізнес-освіти України. У жовтні 2009 р. було створено відділ маркетингу. Завдяки цьому вдалося збільшити сукупний набір на факультет за всіма формами навчання, а в подальшому призупинити зниження показників набору, яке зумовлене різким зменшенням потенційних абітурієнтів у Донецькій області. Це є результатом низки проєктів: «Розвиток комунікаційної політики економічного факультету», «Модернізація і наповнюваність інформаційним контентом веб-сайту економічного факультету», «Активізація попиту на освітні послуги з використанням ресурсів соціальних мереж», «Активна інтеграція студентів у профорієнтаційні процеси».
Узагальнений позитивний досвід щодо організації та керівництва профорієнтаційною роботою було покладено в основу розробленої та прийнятої до реалізації в університеті «Програми активізації попиту на освітні послуги ДонНУ».
Одним із напрямів адміністративної діяльності Г. О. Черніченка є забезпечення інтеграції освіти, науки та виробництва. Для цього між факультетом, університетом, університетами та організаціями Росії, Англії, Болгарії, Сербії, Китаю, Німеччини, Австрії, США, Польщі, Нідерландів, Італії, Іспанії та інших країн укладено двосторонні довгострокові договори про співпрацю.
З ініціативи Г. О. Черніченка здійснюється продуктивне співробітництво з установами освіти, науки, провідними підприємствами та організаціями різних рівнів, які надають можливість студентам факультету проходити практику та удосконалювати свої професійні навички. Насамперед йдеться про співучасть у дослідницькій роботі Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень.
Значну увагу Г. О. Черніченко надає механізму організації післядипломної освіти через курси перепідготовки безробітних у рамках угоди з Донецьким обласними центром зайнятості. Кафедри міжнародної економіки та менеджменту розробили спільні магістерські програм в рамках Консорціуму зі створення Мережевого університету Співдружності незалежних держав. Студенти регулярно виїжджають на стажування до закордонних університетів.

Для забезпечення високоефективної науково-практичної підготовки економістів та менеджерів викладачі факультету проходять підвищення кваліфікації в різних професійних та наукових установах. Серед них такі: Російська асоціація бізнес-освіти (РАБО), Асоціація розвитку менеджменту Східної та Центральної Європи (CEEMAN), Українська асоціація розвитку менеджменту, Українська асоціація розвитку корпоративної соціальної відповідальності, Українська асоціація маркетингу тощо. Активізації наукової роботи сприяють шість щорічних науково-практичних заходів (один проводиться за кордоном – Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках Чорноморського економічного співробітництва та ГУАМ»). Започатковано видання трьох фахових видань: «Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зав’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект», «Вісник ДонНУ» (серія В – економіка і право), «Проблеми та перспективи співробітництва між країнами Південно-Східної Європи у рамках Чорноморського співробітництва та ГУАМ».
Геннадій Олександрович створює сприятливі умови для науково-видавничої діяльності співробітників та студентів. Тільки за останніх п’ять років на факультеті видано понад 600 найменувань навчально-методичної літератури. Це 25 навчальних посібників та підручників з грифом Міністерства освіти і науки України, близько 3 000 наукових публікацій, із них 108 монографій. Результати досліджень доповідалися на багатьох міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах в Україні, Росії, Болгарії, Сербії, Латвії, Білорусі, викладачами факультету отримано 12 авторських свідоцтв про реєстрацію прав на інтелектуальну власність. Г. О. Черніченко здійснює керівництво однієї з п’яти наукових шкіл, де було виконано 30 науково-дослідних робіт, зокрема 11 держбюджетних тем.

Г. О. Черніченко бере участь у розробці програм розвитку Донецького регіону Йдеться про такі програми: Програма інвестиційного розвитку м. Донецька на період до 2020 року, Програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року «Донецька область-2020», Програма підготовки та використання кадрів для економіки Донецької області на період до 2015 року; працівники факультету беруть участь у роботі комітетів та комісій Верховної Ради України, міністерств, профільних комісій Донецької обласної та міської рад.
Результатом зростання професійного потенціалу Г. О. Черніченка стало отримання ним низки нагород і почесних звань: Почесний професор Гаванського університету (Куба), 1986 р.; Почесний знак «Відмінник освіти України», 1996 р.; Заслужений працівник освіти України, 2003 р.; Нагрудний знак «Петро Могила», 2006 р.; Почесний професор Донецького національного університету, 2011 р.; Почесний знак «За заслуги перед містом», 2012 р.; Почесні грамоти МОН України, Донецької ОДА, Донецької обласної ради тощо. У 2014 р. професор Г. О. Черніченко взяв участь в обласному конкурсі «Кращий працівник року», де переміг у номінації «Кращий декан ВНЗ».
Професорсько-викладацький склад, ректорат університету, освітянська спільнота України постійно підкреслюють високий професійно-діловий рівень лідерських, новаторських, наукових якостей Г. О. Черніченка.