Обрати сторінку

Бондарєв Борис Володимирович
Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теорії ймовірностей і математичної статистики
факультету математики та інформаційних технологій

Б. В. Бондарєв народився 27 березня 1945 р. в с. Турмадеєво Ермішинського району Рязанської області. У 1964 р. із золотою медаллю закінчив середню школу і вступив на механіко-математичний факультет Ростовського державного університету, який закінчив в 1969 р. за фахом «Математика». Під час навчання брав участь у роботі міжфакультетської групи «Нейрокібернетики». Професор А. Б. Коган, який очолював НДІ при університеті, залучив Б. В. Бондарєва до дослідження нейронних мереж. Під час роботи широко використовувався апарат теорії випадкових процесів. Цей період став визначальним при виборі наукових інтересів Б. В. Бондарєва – теорія ймовірностей, математична статистика, теорія випадкових процесів та їхнє застосування в різних галузях науки і техніки, включно з біологією, радіофізикою, страхуванням, теорією фінансів, економікою. З того часу «стохастика» була наявна практично в кожному науковому дослідженні Б. В. Бондарєва. У 1968 р. він був направлений для написання дипломної роботи в Донецьк, куди на той час переїхав з Києва відомий фахівець у галузі теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії випадкових процесів, теорії стохастичних диференційних рівнянь, член-кореспондент Національної академії наук України, професор Й. І. Гіхман. Після закінчення університету в 1969 р. Б. В Бондарєв був прийнятий в аспірантуру у відділ теорії ймовірностей і математичної статистики Інституту прикладної математики і механіки НАН України (м. Донецьк). Керівником його кандидатської дисертації був член-кореспондент НАН України Й. І. Гіхман. Після закінчення аспірантури в 1972 р. вся подальша діяльність Б. В. Бондарєва пов’язана з Донецьким державним університетом. Трудовий шлях розпочав старшим науковим співробітником науково-дослідного сектора ДонДУ, а з лютого 1973 р. обраний за конкурсом асистентом кафедри алгебри і теорії ймовірностей.
У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію «Граничні теореми для стохастичних диференційних рівнянь і деякі їхні застосування». Після захисту працював старшим викладачем кафедри алгебри і теорії ймовірностей як обраний за конкурсом. З 1982 р. обіймав посаду доцента кафедри алгебри і теорії ймовірностей.
Після захисту в 1993 р. докторської дисертації «Неасимптотичні методи статистики випадкових процесів» Б. В. Бондарєв працює на посаді професора кафедри алгебри та теорії ймовірностей. В 1995 р. йому присвоєно вчене звання професора, а з січня 1996 р. працює завідувачем кафедри алгебри і теорії ймовірностей, яку в 1999 р. перейменовано на кафедру теорії ймовірностей і математичної статистики.

У 1995 р. з ініціативи та під безпосереднім керівництвом професора Б. В Бондарєва на кафедрі АТЙ була відкрита нова спеціалізація «Актуарна та фінансова математика» (АФМ), підготовка студентів за якою здійснювалася паралельно із спеціалізаціями «Алгебра», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Прикладна статистика». Теоретико-ймовірнісний напрям наукових досліджень підсилюється завдяки прикладній спрямованості задач актуарної та фінансової математики. Професор Бондарєв практично одноосібно створив у 1999 р. реструктуризацію спеціалізації «АФМ» на математичному факультеті ДонНУ у спеціальність «Статистика» за двома спеціалізаціями «Математична економіка» (МЕ) та «АФМ».
Унаслідок проведеної реорганізації зусилля колективу кафедри ТЙМС зосереджуються на розв’язанні конкретних завдань розробки та впровадження нових навчальних курсів: підготовці робочих програм дисциплін, формуванні змісту професійної підготовки, створенні якісного науково-методичного забезпечення відповідних спеціалізацій. Професор Б. В Бондарєв у співавторстві з учнями активно працює над створенням навчально-методичної літератури для студентів спеціальності «Статистика». Починаючи з 1996 р., видаються навчальні посібники: «Вступ до фінансової математики», «Фінансова математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Збірник задач з фінансово-економічних розрахунків», «Інвестиції», «Математична теорія» (з грифом МОН України), «Математичні моделі у страхуванні» (з грифом МОН України), «Облігації. Математична теорія» (з грифом МОН України). За період існування кафедри ТЙМС викладачами під керівництвом Б. В. Бондарєва розроблено більш ніж 40 нових загальних та спеціальних курсів. Новими, наприклад, є курси: «Вступ до фінансової математики», «Фінансова математика», «Математична теорія інвестування», «Ймовірнісні методи у фінансовій математиці», «Математичні моделі страхування та перестрахування», «Пенсійні фонди», «Економетрика», «Імітаційне моделювання», «Математичні моделі мікро- і макроекономіки», «Часові ряди в економіці», «Актуарна математика» та інші.
З 2003 р. під керівництвом Б. В. Бондарєва проводилися держбюджетні наукові дослідження на тему «Прикладні питання теорії випадкових процесів (Кількісний та якісний аналіз стохастичних систем. Задачі актуарної та фінансової математики. Питання теорії, обробка даних, методичні аспекти)». У період з 2005 по 2007 рр. виконувалася конкурсна науково-дослідницька тема «Стохастичні моделі в актуарій і фінансовій математиці», у 2008–2010 рр. – «Обчислення ймовірності небанкрутства страхової компанії, що функціонує на (B, S) ринку».
Починаючи з 2000 р., при кафедрі двічі на рік видається унікальний в Україні науковий журнал «Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика». Цей журнал за двома галузями знань входить до переліку ВАК України. Головним редактором цього журналу є професор Б. В Бондарєв.
Багаторічна напружена праця співробітників кафедри сприяла створенню однієї з провідних наукових шкіл в Україні в галузі прикладних методів теорії ймовірностей і математичної статистики при моделюванні стратегій у фінансовій і страховій діяльності. Показником визнання високого рівня наукових досліджень кафедри є регулярне проведення (починаючи з 2002 р.) авторитетних міжнародних науково-практичних конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених, які присвячуються сучасним задачам прикладної статистики, промислової, актуарної та фінансової математики (голова – професор Б. В Бондарєв).

Б. В. Бондарєв є автором понад 230 наукових робіт у галузі теорії ймовірностей та її застосувань, кількох навчальних посібників, серед яких підручники з грифом Міністерства науки і освіти «Інвестиції. Математична теорія», «Математичні моделі у страхуванні», «Облігації. Математична теорія» (у співавторстві з доц. А. І. Дзундзою), а також двох монографій: «Математична теорія страхування» (у співавторстві з Т. В. Жмиховою) і «Стохастичне числення в задачах фінансової та актуарної математики. Оцінка ризиків у страхуванні» (у співавторстві з О. Е. Сосницьким).
Основні наукові результати Б. В. Бондарєва стосуються кількох теоретичних та прикладних напрямів математики – радіофізики, конкретної економіки, генетики, нейрокібернетики, страхування. Привертають увагу, наприклад, граничні теореми для стохастичних диференційних рівнянь, дифузійна апроксимація за ймовірністю випадкових процесів та полів тощо.
Б. В. Бондарєв нагороджений грамотою Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (грамота МОН України – 2004 р.), знаком Відмінник освіти України (2008 р.), орденом «За заслуги» III-го ступеня (2013 р.), у 2013 р. обраний почесним професором ДонНУ.