Обрати сторінку

Правила прийому до аспірантури

 
 

Додаток 9

до Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2022 р.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ  ДОНЕЦЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА НА 2022 РІК

І. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).
II. Фінансування підготовки в аспірантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснюється:
–       за державним замовленням;
–       за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах договору) – в межах ліцензійного обсягу.

 

Особа, яка раніше здійснювала підготовку в аспірантурі за державним (регіональним) замовленням і не захистила дисертацію або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним (регіональним) замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

IІІ.

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування до аспірантури для громадян України наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Терміни проведення вступної кампанії в аспірантуру в 2022 р. для громадян України

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Початок прийому заяв та документів 13 червня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів 22 липня 2022 р. (за державним замовленням)
12 серпня 2022 р.  (за кошти фізичних або юридичних осіб)
Проведення вступних випробувань до аспірантури 22 – 26 серпня 2022 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури 29 серпня 2022 р.
Зарахування до аспірантури з 1 вересня 2022 р.
ІV.

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюватиметься закладом вищої освіти протягом року, окрім червня, липня і серпня. Вступники мають подати документи не пізніше, ніж за 2 тижні до зарахування. Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування до аспірантури наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Терміни проведення вступної кампанії в аспірантуру в 2022 р. для іноземних громадян

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Початок та закінчення прийому заяв та документів Не пізніше 45 календарних  днів до завершення терміну перебування в Україні
Проведення вступних випробувань до аспірантури Не пізніше 31 календарного дня до завершення терміну перебування в Україні
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури За 2 дні до дати зарахування
Зарахування до аспірантури Не пізніше 30 календарних днів до завершення терміну перебування в Україні крім червня, липня і серпня
V. Громадяни України, які вступають до аспірантури, мають надати до відділу аспірантури і докторантури «Докторська школа» у відповідні строки (див. таблицю 1) такі документи:
–       заяву (пишеться на ім’я ректора, візується передбачуваним науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та гарантом освітньо-наукової програми);
–       згоду на збір та обробку персональних даних;
–       особову картку за формою П-2ДС з фотографією 6×4 (завірену печаткою та підписом відповідальної особи відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник – для працюючих);
–       подання від навчального закладу, наукової установи, організації в аспірантуру (для зовнішніх вступниківза наявності);
–       витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про рекомендацію до вступу до аспірантури (для осіб, які навчалися в магістратурі Донецького національного університету імені Василя Стуса – за наявності);
–       копію диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додатка до диплому;
–       список і копії опублікованих наукових праць і винаходів (форма 26); копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності);
–       висновок передбачуваного наукового керівника за співбесідою;
–       завірену копію трудової книжки (за наявності);
–       копію паспорта, копію довідки з податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номера;
–       копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності);
–       копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законодавством);
–       копію документа про зміну прізвища (за наявності);
–       4 кольорові фотокартки 3х4 см.

 

Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали паспорта, військово-облікового документа, документа (державного зразка) про раніше здобутий ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

VІ. Іноземні громадяни, які вступають до аспірантури, мають надати до відділу аспірантури і докторантури «Докторська школа» у відповідні строки (див. таблицю 2) такі документи:
–       заяву на ім’я ректора (візується передбачуваним науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та деканом факультету);
–       згоду на збір та обробку персональних даних;
–       копію диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) і додаток до нього з нотаріально засвідченим перекладом (свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту вступник має подати до початку другого семестру першого року навчання);
–       копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства з нотаріально засвідченим перекладом;
–       медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;
–       свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською мовою);
–       дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
–       8 кольорових фотокарток 3х4 см;
–       копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
–       дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою;
–       висновок передбачуваного наукового керівника за співбесідою.

 

Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, документа про раніше здобутий ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

VII. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією за результатами співбесіди з передбачуваним науковим керівником і поданих наукових праць. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України (на підставі ст. 215-220 КЗпП України та ст. 15 Закону України «Про відпустки»).
VIIІ. Вступні випробування до аспірантури складаються з:
–      вступного іспиту зі спеціальності у формі тесту і в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності;
–      вступного іспиту з іноземної мови за вибором (англійська, німецька, французька)  у формі тесту і в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (для громадян України);
–      вступного іспиту з української мови як іноземної  у формі тесту (для іноземних громадян).

 

За результатами складання вступного іспиту з української мови як іноземної, вступникові може бути надана рекомендація щодо закінчення курсів мовної підготовки перед вступом до аспірантури.
Вступникам до аспірантури, які претендують на здобуття ступеня доктора філософії з іншої спеціальності ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра або спеціаліста, можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

IХ. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса протягом одного календарного року.
Особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити, при вступі до аспірантури не звільняються від відповідних вступних іспитів.
X. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями у кількості не менше трьох осіб, які призначаються Приймальною комісією.
До складу предметних комісій входять:
–       не менше одного доктора наук з відповідної або суміжної спеціальності;
–       кандидати наук з відповідної спеціальності.

 

До предметних комісій можуть входити потенційні наукові керівники вступників.

До складу предметної комісії з іноземної мови входять:
–       кандидати наук з відповідної спеціальності;
–       за рішенням Приймальної комісії можуть входити також штатні співробітники Донецького національного університету імені Василя Стуса, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

XІ. За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника на основі конкурсного балу (КБ).
ХІІ. Конкурсний бал (КБ) для громадян України, які претендують на зарахування до аспірантури, розраховується як сума балів за кожен вид вступного випробування, помножених на вагові коефіцієнти:
КБ =  К1 х ВІС +К2 х ВІМ + ДБ
де:
ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (оцінка за 100- бальною шкалою),
ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100- бальною шкалою) або бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 або вище (замість іспиту з іноземної мови),
ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (Додаток А).

 

Сума вагових коефіцієнтів складає 1, причому:
–       К1 дорівнює 0,6;
–       К2 дорівнює 0,4.

Вступники, які на одному з іспитів отримали оцінку нижче 60 балів, не допускаються до наступних іспитів та не допускаються до участі у конкурсі.
Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури розглядає та нараховує Приймальна комісія.

ХІІІ. Конкурсний бал (КБ) для іноземців, які претендують на зарахування до аспірантури, розраховується за формулою:
КБ =  К1 х ВІС +К2 х ВІМ
де:
ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (оцінка за 100- бальною шкалою),
ВІМ – результат вступного іспиту з мови викладання (за 100- бальною шкалою).

 

Сума вагових коефіцієнтів складає 1, причому:
–       К1 дорівнює 0,6;
–       К2 дорівнює 0,4.

XIV. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступникам повідомляється в п’ятиденний строк з дня винесення Приймальною комісією відповідного рішення.
XV. У разі зарахування на підготовку за договором вступник зобов’язаний укласти договір протягом п’яти робочих днів з дати зарахування. У разі неукладання договору протягом 10 днів з моменту зарахування та невиконання умов договору, аспірант відраховується.
XVI. Правила прийому до аспірантури діють протягом календарного року.