Обрати сторінку

Правила прийому до докторантури

 Донецького національного університету імені Василя Стуса
на 2018 рік

 

I. До докторантури для здобуття ступеня доктора наук приймаються на конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так і в закордонних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

II. Фінансування підготовки докторантів здійснюється:
• за державним замовленням;
• за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

III. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі здійснюється лише за очною (денною) формою навчання.

IV. У разі зарахування за державним замовленням докторанти отримують стипендію згідно з чинним законодавством України.
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

V. Для вступу до докторантури вступник не менш ніж за два місяці до вступу має подати кафедрі Донецького національного університету імені Василя Стуса, на яку він має намір вступити, розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про об’єм наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від вступника кафедра заслуховує його наукову доповідь і шляхом голосування визначає можливість зарахування вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса.

VI. Прийом документів для вступу до докторантури здійснюється з 14 травня 2018 року по 16 липня 2018 року включно.

VII. Вступник до докторантури повинен подати до відділу аспірантури та докторантури, не пізніше, ніж 16 липня 2017 року, такі документи:
• Заява (пишеться на ім’я ректора, візується передбачуваним науковим консультантом, завідувачем випускової кафедри та деканом факультету);
• Згода на збір та обробку персональних даних;
• Особова картка за формою П-2ДС з фотографією 6x4 (завірена печаткою та підписом відповідальної особи відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник – для працюючих);
• список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
• копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;
• копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук;
• копія атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
• копія паспорта;
• копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;
• письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Донецького національного університету імені Василя Стуса, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
• дві фотокартки (3х4).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

VIII. Вчена рада університету в місячний строк  розглядає висновки кафедри щодо кожного випускника і приймає рішення про зарахування (або відмовляє у зарахуванні)  до докторантури.

IX. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

X. Про зарахування до докторантури або про відмову в зарахуванні до докторантури вступникам повідомляється в п’ятиденний строк з дня винесення Приймальною комісією відповідного рішення.

XI. Зарахування до докторантури за державним замовленням проводиться наказом ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса з 1 вересня 2018 року.

XII. Подача документів для вступу до докторантури за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється протягом навчального року. Зарахування до докторантури за кошти фізичних (юридичних) осіб відбувається відповідно до пунктів V та VІІІ цих Правил прийому.

XIII. У разі зарахування на контракт вступник зобов’язаний укласти договір протягом п’яти робочих днів з дати зарахування. У разі непідписання та невиконання умов договору протягом 20 днів з моменту зарахування, докторант відраховується.