Обрати сторінку

Правила прийому до аспірантури

Додаток 12
до Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2019 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
Донецького національного університету імені Василя Стуса
на 2019 рік

І. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту за ступенем освіти «Магістр» або освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

II. Фінансування підготовки в аспірантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснюється:
– за державним замовленням;
– за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту) – в межах ліцензійного обсягу;

IІІ. Вступна кампанія до аспірантури для громадян України організована в два етапи. Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування до аспірантури в розрізі кожного з етапів наведено
у таблиці 1.

Таблиця 1

Терміни проведення вступної кампанії в аспірантуру в 2019 р. для громадян України

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Перший етап (за державним замовленням і за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Початок прийому заяв та документів

13 травня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів: 
– за державним замовленням
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 15 липня 2019 р.
до 15 серпня 2019 р.

Проведення вступних випробувань до аспірантури

20 – 28 серпня 2019 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури

29 серпня 2019 р.

Зарахування до аспірантури

З 1 вересня 2019 р.

Другий етап (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Початок прийому заяв та документів

3 лютого 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 лютого 2020 р.

Проведення вступних випробувань до аспірантури

21 – 26 лютого 2020 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури

27 лютого 2020 р.

Зарахування до аспірантурі

З 1 березня 2020 р.

 

ІV. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюватиметься закладом вищої освітипротягом року, окрім червня, липня і серпня. Вступники мають подати документи не пізніше, як за 2 тижні до зарахування. Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування до аспірантури наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Терміни проведення вступної кампанії в аспірантуру в 2019 р. для іноземних громадян

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок та закінчення прийому заяв та документів

Не пізніше 45 календарних  днів до завершення терміну перебування в Україні

Проведення вступних випробувань до аспірантури

Не пізніше 31 календарний днів до завершення терміну перебування в Україні

Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури

За 2 дні до дати зарахування

Зарахування до аспірантури

Не пізніше 30 календарних днів до завершення терміну перебування в Україні крім червня, липня і серпня

V. Громадяни України, які вступають до аспірантури, мають надати до відділу аспірантури і докторантури у відповідні строки (див. таблицю 1) такі документи:
– Заява (пишеться на ім’я ректора, візується передбачуваним науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та деканом факультету);

– Згода на збір та обробку персональних даних;

– Особова картка за формою П-2ДС з фотографією 6×4 (завірена печаткою та підписом відповідальної особи відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник – для працюючих);

– Подання від навчального закладу, наукової установи, організації в аспірантуру (для зовнішніх вступників – за наявності);

– Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (для осіб, які мають рекомендацію до аспірантури після закінчення навчання в магістратурі Донецького національного університету імені Василя Стуса – за наявності);

– Копії диплома та додатка до диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (для осіб, які отримали відповідну освіту за кордоном – копія нострифікованого диплома), диплом бакалавра за наявності;

– Список і копії опублікованих наукових праць і винаходів (форма 26); копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності);

– Висновок передбачуваного наукового керівника за співбесідою;

– Завірена копія трудової книжки (за наявності);

– Копія паспорта, копія довідки з податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номера;

– Копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законодавством);

– Копія документа про зміну прізвища (за наявності);

– 4 кольорові фотокартки 3х4 см.
VІ. Іноземні громадяни, які вступають до аспірантури, мають надати до відділу аспірантури і докторантури у відповідні строки (див. таблицю 2) такі документи:
– Заява на ім’я ректора (візується передбачуваним науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та деканом факультету);

– Згода на збір та обробку персональних даних;

– Копія диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра і свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту або копію диплома з нотаріально засвідченим перекладом (в цьому випадку диплом має отримати свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту до початку другого семестру першого року навчання);

– Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською мовою);

– Копія паспорта з нотаріально засвідченим перекладом;

– Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, з нотаріально завіреним перекладом;

– Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

– 10 кольорових фотокарток 3х4 см.

VII. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією за результатами співбесіди з передбачуваним науковим керівником і поданих наукових. 

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України (на підставі ст. 215-220 КЗпП України та ст. 15 Закону України «Про відпустки»).

VІIІ. Вступні випробування до аспірантури складаються з:
– вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
– вступного іспиту із іноземної мови за вибором (англійська, німецька, французька) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (для громадян України);
– вступного іспиту з мови викладання (українська) (для іноземних громадян);
– вступного іспиту з філософії (в обсязі навчальних програм закладів вищої освіти ІV рівня акредитації).

За результатами складання вступного іспиту з мови викладання вступникові може бути надана рекомендація щодо закінчення мовних курсів перед вступом до аспірантури.
Вступникам до аспірантури, які претендують на здобуття ступеня доктора філософії з іншої спеціальності ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра або спеціаліста, можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

ІХ. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса протягом одного календарного року.

Особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити, при вступі до аспірантури не звільняються від відповідних вступних іспитів.
X. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями у кількості 4 осіб, які призначаються Приймальною комісією.
До складу предметних комісій входять:
– не менше одного доктора наук з відповідної або суміжної спеціальності;
– кандидати наук з відповідної спеціальності.

До предметних комісій можуть входити потенційні наукові керівники вступників.

До складу предметної комісії з іноземної мови входять:
– кандидати наук з відповідної спеціальності;
– за рішенням Приймальної комісії можуть входити також штатні співробітники Донецького національного університету імені Василя Стуса, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

XІ. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника на основі конкурсного балу (КБ).

ХІІ. Конкурсний бал (КБ) для громадян України, які претендують на зарахування до аспірантури, розраховується за формулою:

КБ = ВІМ + ВІФ +ВІС +ДБ
де:
ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100- бальною шкалою) або бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 або вище (замість іспиту з іноземної мови)

ВІФ – результат вступного іспиту з філософії (оцінка за 100- бальною шкалою)

ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (оцінка за 100- бальною шкалою)

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (Додаток А)

Вступники, які на одному з іспитів отримали оцінку нижче 60 балів, не допускаються до наступних іспитів та не допускаються до участі у конкурсі.
Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури розглядає та нараховує Приймальна комісія.

XIІІ. Конкурсний бал (КБ) для іноземців, які претендують на зарахування до аспірантури, розраховується за формулою:

КБ = ВІМ + ВІФ +ВІС

де:

– ВІМ – результат вступного іспиту з мови викладання (за 100- бальною шкалою)

– ВІФ – результат вступного іспиту з філософії (оцінка за 100- бальною шкалою)

– ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (оцінка за 100- бальною шкалою).

 

XIV. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступникам повідомляється в п’ятиденний строк з дня винесення Приймальною комісією відповідного рішення.

XV. У разі зарахування на контракт вступник зобов’язаний укласти договір протягом п’яти робочих днів з дати зарахування. У разі непідписання та невиконання умов договору протягом 20 днів з моменту зарахування, аспірант відраховується.

XVI. Правила прийому до аспірантури діють з 01 липня 2019 року до 30 червня 2020 року.

Відповідальний секретар
Приймальної комісії О.І. Барибін