Обрати сторінку

Правила прийому до аспірантури у лютому-березні 2019 року

 

 

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування до аспірантури, які здійснюються у лютому-березні 2019 року, наведені у таблиці:

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

за кошти фізичних та юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

1 лютого 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 лютого 2019 р.

Проведення вступних випробувань до аспірантури

21 – 27 лютого 2019 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури

28 лютого 2019 р.

Зарахування до аспірантурі

1 березня 2019 р.

Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування в аспірантуру з 01.03.2019 року
(за результатами вступних випробувань).

Правила прийому до аспірантури 2018 року діють до 30 червня 2019 року.

Додаток 12
до Правил прийому до Донецького
національного університету імені
Василя Стуса в 2018 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
Донецького національного університету імені Василя Стуса
на 2018 рік

І. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту за ступенем освіти «Магістр» або освітньо-кваліфікаційним рівнем  «Спеціаліст».

ІІ. Фінансування підготовки в аспірантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснюється:

– за державним замовленням;
– коштом юридичних або фізичних осіб (на умовах контракту) – в межах ліцензійного обсягу;
– підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства – відповідно до «Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства» (Додаток 9 до Правил прийому).

IІІ. Вступна кампанія до аспірантури для громадян України організована в два етапи. Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування до аспірантури в розрізі кожного з етапів наведено у таблиці.

Терміни проведення вступної кампанії в аспірантуру в 2018 р. для громадян України

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Перший етап (за кошти фізичних і юридичних осіб)
Початок прийому заяв та документів 1 лютого 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів 20 лютого 2018 р.
Проведення вступних випробувань до аспірантури 21 – 27 лютого 2018 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури 28 лютого 2018 р.
Початок навчання  в аспірантурі 1 березня 2018 р.
Другий етап (за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб)
Початок прийому заяв та документів 14 травня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів 16 липня 2018 р.
Проведення вступних випробувань до аспірантури 27 – 31 серпня 2018 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури 1 вересня 2018 р.
Початок навчання  в аспірантурі 3 вересня 2018 р.

ІV. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюватиметься вищим навчальним закладом протягом року, з першого числа кожного місяця, окрім  червня, липня і серпня. Вступники мають подати документи не пізніше, як за 2 тижні до зарахування.

V. Громадяни України, які вступають до аспірантури, мають надати до відділу аспірантури та докторантури у відповідні строки (див. таблицю) такі документи:

– Заява (пишеться на ім’я ректора, візується передбачуваним науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та деканом факультету);
– Згода на збір та обробку персональних даних;
– Особова картка за формою П-2ДС з фотографією 6x4 (завірена печаткою та підписом відповідальної особи відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник – для працюючих);
– Подання від навчального закладу, наукової установи, організації в аспірантуру (для зовнішніх вступників) за наявності;
– Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (для осіб, які мають рекомендацію до аспірантури після закінчення навчання в магістратурі або спеціалітеті Донецького національного університету імені Василя Стуса);
– Копії диплома та додатка до диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (для осіб, які отримали відповідну освіту за кордоном – копія нострифікованого диплома), диплом бакалавра за наявності;
– Список і копії опублікованих наукових праць і винаходів (форма 26); копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (громадяни України, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів – не менше ніж дві статті у фахових виданнях, затверджених ДАК України – надають наукову доповідь-реферат з обраної наукової спеціальності з рецензією  передбаченого наукового керівника і оцінкою (протоколом співбесіди до реферату);
– Висновок передбачуваного наукового керівника за співбесідою;
– Посвідчення за формою 2.2 про складання кандидатських іспитів (за наявності);
– Завірена копія трудової книжки (за наявності);
– Копія паспорта, копія довідки з податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номера;
– Копія документа про зміну прізвища (за наявності).

VІ. Іноземні громадяни, які вступають до аспірантури, мають надати до відділу аспірантури та докторантури такі документи:

– Заява на ім’я ректора (візується передбачуваним науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та деканом факультету);
– Згода на збір та обробку персональних даних;
– Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, якій має бути нострифікований на протязі першого року навчання;
– Копія паспорта з нотаріально затвердженим перекладом;
– 4 фотографії 3х4.

VII. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією за результатами співбесіди з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату (для громадян України) та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. До вступних іспитів в аспірантуру не допускається вступник, якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати його до вступу в аспірантуру.

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України (на підставі ст. 215-220 КЗпП України та ст. 15 Закону України «Про відпустки»).

VІIІ. Вступні випробування до аспірантури складаються з:

– вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
– вступного іспиту із іноземної мови за вибором (англійська, німецька, французька) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
– вступного іспиту з філософії (в обсязі навчальних програм вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації).

Вступникам до аспірантури, які претендують на здобуття ступеня доктора філософії з іншої спеціальності ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра або спеціаліста, можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

ІХ. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса протягом одного календарного року.

Особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити, при вступі до аспірантури не звільняються від відповідних вступних іспитів.

X. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями у кількості 4 осіб, які призначаються Приймальною комісією.

До складу предметних комісій включаються:

– проректор з наукової роботи;
– доктор наук з відповідної спеціальності;
– два кандидата наук з відповідної спеціальності.

До предметних комісій можуть входити потенційні наукові керівники вступників.

До складу предметної комісії з іноземної мови включаються:

– проректор з наукової роботи;
– доктор наук з відповідної спеціальності;
– кандидат наук з відповідної спеціальності;
– доктор або кандидат наук за професійним спрямуванням

До складу предметної комісії з іноземної мови за рішенням Приймальної комісії можуть включатися також штатні співробітники Донецького національного університету імені Василя Стуса, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

XІ. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника на основі конкурсного балу (КБ).

ХІІ. Конкурсний бал (КБ) для громадян України, які претендують на зарахування до аспірантури, розраховується за формулою:

КБ = ВІМ + ВІФ +ВІС +ДБ

де:

– ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100- бальною шкалою) або бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 або вище (замість іспиту з іноземної мови)

– ВІФ – результат вступного іспиту з філософії (оцінка за 100- бальною шкалою)

– ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (оцінка за 100- бальною шкалою)

– ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (Додаток А)

Вступники, які на одному з іспитів отримали оцінку нижче 60 балів, не допускаються до наступних іспитів та не допускаються до участі у конкурсі.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури розглядає та нараховує Приймальна комісія.

XIІІ. Конкурсний бал (КБ) для іноземців, які претендують на зарахування до аспірантури, розраховується за формулою:

КБ = ВІМ + ВІФ +ВІС

де:

– ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100- бальною шкалою) або бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 або вище (замість іспиту з іноземної мови)

– ВІФ – результат вступного іспиту з філософії (оцінка за 100- бальною шкалою)

– ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (оцінка за 100- бальною шкалою).

XIV. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступникам повідомляється в п’ятиденний строк з дня винесення Приймальною комісією відповідного рішення.

XV. У разі зарахування на контракт вступник зобов’язаний укласти договір протягом п’яти робочих днів з дати зарахування. У разі непідписання та невиконання умов договору протягом 20 днів з моменту зарахування, аспірант відраховується.